ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานส่งเสริมการขาย “แอ่วเหนือ เที่ยวใต้”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกองตลาดภาคเหนือร่วมกับกองตลาดภาคใต้ กำหนดจัดงานส่งเสริมการขาย “แอ่วเหนือ เที่ยวใต้”ในระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2555  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริกระตุ้นให้นักท่องเทียวภาคอีสานเดินทางท่องเที่ยวมายังภาคเหนือและภาคใต้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือและภาคใต้ รวมทั้งสร้างมิตรภาพใหม่ๆ ระหว่างผู้ประกอบการภาคเหนือภาคใต้ และภาคอีสาน

1.รายละเอียดการจัดงาน

  • Trade Meet วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เริ่มลงทะเบียน 16.00 น. ณ ห้องกุมวาปี ห้องน้ำโสม 1-3 ห้องกุดจับ และห้องบ้านผือ โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี ผู้ประกอบการภาคเหนือและผู้ประกอบการภาคใต้เจรจาธุรกิจ กับผู้ประกอบการภาคอีสาน และเลี้ยงต้อนรับในเวลา 19.00 น.
  • Consumer Fair วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2555 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี (วันธรรมดา 11.00 น. – 21.00 น./วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00 น.-21.00 น.

2. ภายในงาน Consumer Fair มีการนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วยธุรกิจท่องเที่ยวจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 14 จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น ...158...หน่วยงาน สายการบิน Nok Air และ Air Asia

ภาค

โรงแรม/ที่พัก

บริษํทนำเที่ยว

สินค้า OTOPและสินค้าหัตถกรรมฟื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น

อื่นๆ
(โครงการหลวง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตแฟนตาซี สวนสัตว์เชียงใหม่ ฯลฯ)

รวม (158

หน่วยงาน)

ภาคเหนือ

38

19

8

14

79

ภาคใต้

33

30

10

6

79


3. การแสดงนาฏศิลป์ที่มีชื่อเสียงของภาคใต้จากวิทยานาฎศิลป์พัทลุง และการแสดงนาคฏศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่

4. หากซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเทียวภายในงานฯ ครบ 2,000 บาท สามารถรับคูปองชิงโชครางวัลพิเศษต่างๆ มากมาย ได้แก่ Package ท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม และบัตรโดยสารเคื่องบินจากสายการบิน Nok Air และ Air Asia

แสดงผล 6 ครั้ง