ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ กำหนด และส่งไปที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee Secretariat: TNMCS) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ phatchara_am@onwr.go.th เท่านั้น โดยสามารถจัดส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.onwr.go.th หรือ https://www.tnmc-is.org