ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน มกราคม 2562

2019-01-21 15:32:15 วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 แถลงข่าว “ททท. และสมาคมโรงแรมไทย ร่วมใจลดพลาสติก”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน สมาคมและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 20 หน่วยงาน ลงนามในปฏิญญา “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ นั้น การลงนามปฏิญญาฯ ดังกล่าว ดำเนินการในฐานะที่ ททท. เป็นองค์หลักในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งได้วางกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยวางแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสถึงประสบการณ์และวิถีความเป็นไทย ผ่านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รณรงค์และพัฒนาจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ หน่วยงานที่ร่วมลงนามในปฏิญญาฯ ดังกล่าว จะร่วมกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ร่วมกับ ททท. เพื่อลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับความร่วมมือในการด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่สมาคมโรงแรมไทยเป็นองค์กรหนึ่ง ที่นำการลงนามในปฏิญญาฯ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินการร่วมกับ ททท. ในโครงการ “ททท. และสมาคมโรงแรมไทย ร่วมใจลดพลาสติก” ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าว“ททท. และสมาคมโรงแรมไทย ร่วมใจลดพลาสติก” ภายใต้ปฏิญญา เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่แห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่

2019-01-11 10:01:34 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลแห่งแสงไฟ และสื่อประสมจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดงาน “เทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี” เรื่อง “ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลแห่งแสงไฟ และสื่อประสมจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562” ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท.จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2019-01-10 13:24:33 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 39

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

2019-01-10 13:22:51 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 แถลงข่าว โครงการ “Digital Tourism Platform”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โครงการ “Digital Tourism Platform” วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อาคาร ๕ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

2019-01-09 13:20:22 วันพุธที่ 9 มกราคม  2562 กิจกรรม Amazing Romance in Thailand 2019 : Chinese Market Insight and Trade Meet

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว กิจกรรม Amazing Romance in Thailand 2019 : Chinese Market Insight and Trade Meet วันพุธที่ ๙ มกราคม  ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

2019-01-08 13:16:05 วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Tourism For All

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Tourism For All วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

2019-01-09 09:34:09 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 แถลงข่าวเปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ กินรี เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้า-บริการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นกลไลสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน (Beyound Standard) ซึ่งมีบทบาทในการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ททท. จึงเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวเปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) โดยมี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล, ผู้แทนผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล : ชุมชนพระบาทห้วยต้ม, โรงแรมทะเลดาว, ผู้บริหาร สวนสามพราน ริเวอร์ไซต์, เจ้าของเพจ ลาพักเที่ยว และผู้บริหารจาก LOVEiS Entertainment ร่วมแถลงข่าวฯ