ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives : TME5) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 2567

26 เม.ย. 2567