ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. จับมือกระทรวงพาณิชย์พัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวรูปแบบ Trade & Tourism Alliance (TTA)

บ่ายวันนี้ (24 เมษายน 2562) ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวในรูปแบบ Trade & Tourism Alliance (TTA) เพื่อพัฒนา เชื่อมโยง และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทย โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวอรุณี พูลแก้ว รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมแถลงข่าว

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวรูปแบบ Trade & Tourism Alliance (TTA) ระหว่างททท. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการบูรณาการด้านการพัฒนาการส่งเสริมการตลาด รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันในครั้งนี้ โดยนอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยแล้ว การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็เป็นเรื่องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสําคัญ ทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการยกระดับการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทยจึงจําเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อน

           นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีบทบาทในการนำรายได้สู่ประเทศ และกระจายเศรษฐกิจลงสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ   ก่อเกิดธุรกิจต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ สร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการทุกระดับ ซึ่งเชื่อมโยงกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญที่นำรายได้มาสู่ชุมชนและผู้ประกอบการไทย ก่อเกิดการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างมากมาย พัฒนาธุรกิจในชุมชน สร้าง SMEs รายใหม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังนำสินค้าและบริการของไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ และขยายความต้องการต่อสินค้าไทย จึงถือเป็นอีกช่องทางการตลาดของไทยในเวทีการค้าโลก         

                นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ที่ร่วมบูรณาการฯ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยจะร่วมมือใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถส่งเสริมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อผลักดันให้เป็นผู้ประกอบการคุณภาพและผู้ส่งออกรายใหม่ และด้านการ บูรณาการข้อมูล ใช้ข้อมูลบนพื้นฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความซับซ้อนของข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน

              นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ในฐานะเป็นผู้นำการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกันกับกระทรวงพาณิชย์ พร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ (Health and Wellness) ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry)  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และเครือข่ายของสำนักงาน ททท. ทั้งสำนักงานในประเทศ 45 สำนักงาน และสำนักงานต่างประเทศ 29 สำนักงาน ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการผ่าน TAT ACADEMY รวมถึงบูรณาการข้อมูลการวิจัยทางการตลาด โดย ททท. หวังว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทย ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ สู่เศรษฐกิจฐานราก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศได้อย่างแน่นอน

แสดงผล 401 ครั้ง