ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เทศบาลเมืองเลย”

 

เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน ชุมชนย่อยต่างๆ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ งานประเพณีสงกรานต์  “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เทศบาลเมืองเลย”  ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ถนนเสริฐศรี รอบบริเวณลำน้ำกุดป่อง  และบริเวณวงเวียนน้ำพุ อ. เมือง จ.เลย

นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า งานประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทย และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ประกวดนางสงกรานต์ ตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง นอกจากนั้นยังมีการเล่นสงกรานต์ Foam Songkran Festival

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา งานส่งเสริมประเพณีฯ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๔๙๗๑และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

 

แสดงผล 35 ครั้ง