ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญเที่ยวงาน“ต้นกาเนิดไม้แกะสลักและของดีอาเภอแม่ทา ประจาปี ๒๕๕๗”

จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลแม่ทาทุ่งหลวง กำหนดจัดงาน “ต้นกำเนิดไม้แกะสลักและของดีอาเภอแม่ทา ประจำปี ๒๕๕๗” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ OTOP หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจังหวัดลาพูน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง กำหนดจัดงาน “ต้นกาเนิดไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี๒๕๕๗” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการแกะสลักไม้ของอำเภอแม่ทา ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ซึ่งอำเภอแม่ทานั้นเป็นแหล่งผลิตหรือต้นกำเนิดของการแกะสลักไม้แหล่งใหญ่ของประเทศ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมการแกะสลักไม้ใน หมู่บ้านและชุมชน โดยจัดให้มีการสาธิตการแกะสลัก การพัฒนารูปแบบและจาหน่ายสินค้าไม้แกะสลักต่าง ๆ เพื่อให้อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายในงานกาหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขบวนแห่ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก การจัดนิทรรศการของดีของแต่ละตำบลของอำเภอแม่ทา การนำเสนอโครงการตามพระราชดาริฯ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมเชิดชูศิลปินท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองของนักเรียน การแข่งขันแกะสลักไม้ การจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทไม้แกะสลัก การประกวดธิดาไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา และกิจกรรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดทั้ง ๓ วัน โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ OTOP หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๐๕๓-๕๙๗ ๒๖๐ เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง โทร. ๐๕๓-๕๗๔ ๗๗๕, ๐๕๓-๕๗๔ ๑๕๙ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๒๗๖ ๑๔๐-๒

แสดงผล 26 ครั้ง