ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลสตรอเบอรี่ ของดี อาเภอสะเมิง ประจาปี ๒๕๕๗”

จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอสะเมิง กำหนดจัดงาน “วันสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๗” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อานวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอำเภอสะเมิงเป็นแหล่งผลิตสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ หรือประมาณ ๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ไร่ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ป่าไม้ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และความหลากหลายทางชนเผ่า เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอสะเมิง กำหนดจัดงาน “วันสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ ๑๓ ประจาปี ๒๕๕๗” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีพิธีเปิดใน วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ น. ชมขบวนแห่รถสตรอเบอรี่จากทุกตาบลในอาเภอสะเมิง และจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และร่วมพิธีเปิดงานเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. และชมการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงของกลุ่มชนเผ่ การแข่งขันรถฟอร์มูล่าม้งการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์เอ็นดูโร่ ณ ที่ว่าการอำเภอส ะเมิง จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นยังมีการประกวดผลิผลิตสตรอเบอรี่ ผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลสตรอเบอรี่สดจากไร่ (ซึ่งในปีนี้ท า ง อ า เ ภ อ จ ะ มีก า ร ติด ป้า ย มาตรฐานความปอลดภัยสาหรับร้านที่จำหน่ายผลผลิตสตรอ-เบอรี่ปลอดสารเคมี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว) การจาหน่ายสินค้าพื้นเมืองในบรรยากาศกาดหมั้วคัวฮอม การแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชนเผ่า การแสดงผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การออกร้านของกิ่งกาชาดอำเภอสะเมิง การประกวดธิดา สตรอเบอรี่และการประกวดธิดาชนเผ่าในการจัดงานทั้ง ๔ วัน

สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอาเภอสะเมิง โทร.๐๕๓-๔๘๗ ๑๑๖ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๒๗๖๑๔๐-๒

แสดงผล 23 ครั้ง