ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

"มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 (Chiangrai ASEAN Flowers Festival 2013)

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวเชียงราย ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013" (Chiangrai ASEAN Flowers Festival 2013) ระหว่างวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2557 รวม 17 วัน 17 คืน ณ สวนไม้งามริมน้ำกก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์OTOP มาจำหน่ายสร้างรายได้และแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย

1.การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ(พระทันตธาตุ)จากประเทศภูฎาน มาประดิษฐานในบริเวณงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

2.สวนไม้ดอกเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

3.ขบวนบุปผชาติทางน้ำที่สวยงาม

4.อุทยานไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์

5.การประกวดมิสอาเซียน

6.กาดมั่วครัวล้านนา

6.หมู่บ้านหิมะ 

7.การแสดงประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช(พญามังราชมหาราช)ในเวทีกลางน้ำซึ่งครั้งแรกในเชียงรายกับ 

8.การแสดงแสงไฟ 3 ชุด สุดอลังการ The River of Life , The Bridge of Life และแสงแห่งศรัทธา ซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกในเชียงรายอีกเช่นเดียวกัน

9.การประกวดโป๊ยเซียนระดับประเทศ การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดั

10.ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม COUNTDOWN ปีใหม่ พ.ศ.2557 

แสดงผล 23 ครั้ง