ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ กองทัพเรือ แถลงข่าว “โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2557” สนับสนุนเยาวชนด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และผู้นำศาสนา (ดาอี) ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่น

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  พร้อมด้วย  กองทัพเรือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด  บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  และมัสยิดต้นสน ร่วมแถลงข่าว “โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2557”

“เยาวชน” นับได้ว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ดังนั้น ททท. จึงได้กำหนดแผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2557 โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มเยาวชน เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ได้เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เป็นการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้เยาวชนเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  โดย ททท. ได้ดำเนินการจัดโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2557” โดยนำเยาวชนด้อยโอกาส จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เดินทางทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน  เปิดโอกาสการเรียนรู้  สร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง โดย ททท. ภูมิภาคภาคใต้ และกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ กำหนดจัด “โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2557” โดยได้รับความสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  มัสยิดต้นสน และ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

สำหรับเยาวชนด้อยโอกาสที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุตั้งแต่ 10 - 15 ปี เป็นจำนวน 7 รุ่นๆ ละ 60 คน และคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) จำนวน 1 รุ่น  รวม 480 คน โดยคณะเยาวชนและผู้นำศาสนา (ดาอี) จะร่วมเดินทางทัศนศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกในช่วงเดือนธันวาคม 2556 - กันยายน 2557

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง” ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2548  โดยกองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ (ศปปส.ทร.) จัดฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ศปปส.ฉก.นย.ภต.)  ตามโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด และโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่และภาครัฐ และยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมปัญหามิให้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นและเป็นการเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จึงได้เสนอแผนปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำงานปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์เป็นหลักในการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน และให้เห็นความสำคัญของการ “รู้รักสามัคคี” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกภาคภูมิใจ อบอุ่น อยู่ดี กินดี มีสุข ปลอดภัย และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันในฐานะพลเมืองไทย รวมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ และในปี 2555 ททท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินงานโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง และนำเยาวชนเดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ เพื่อจะได้พัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปในอนาคต

แสดงผล 11 ครั้ง