ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

โครงการ"รักษ์ช้าง รักษ์โลก"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์    ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์   (  โครงการคชอาณาจักร  จังหวัดสุรินทร์) จัดโครงการ“ รักษ์ช้าง  รักษ์โลก ” ขึ้นในวันที่  29  - 31  กรกฎาคม  2556    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่าร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและเป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เพิ่มทักษะในการต้อนรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดี    

กิจกรรมในโครงการ “รักษ์ช้าง รักษ์โลก” ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมด้านวิชาการ และการทัศนศึกษาดูงาน โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เป็นกิจกรรมด้านวิชาการ  ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้กับควาญช้าง   ผู้นำชุมชน กลุ่มโฮมสเตย์ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ “ สินค้าท่องเที่ยวแบบไหนถูกใจนักท่องเที่ยว ” “ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เกี่ยวกับเราอย่างไร ” และ ”ต้อนรับประทับใจ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ” จำนวน 80 คน ณ ศูนย์คชศึกษา  บ้านตากลาง   อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  

 และในวันที่  30 – 31  กรกฎาคม  2556  เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานที่   ศูนย์การพัฒนาภูพาน   และโรงช้างต้น    (ภายในบริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์)  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร    และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  ได้แก่   พระธาตุเชิงชุม    จังหวัดสกลนคร      พระธาตุพนม    จังหวัดนครพนม และพระมหาเจดีย์ชัยมงคล  จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน  40  คน  ซึ่งเป็นผู้แทนควาญช้าง  ผู้นำชุมชน  กลุ่มโฮมสตย์และหน่วยงานภาครัฐ  

 

แสดงผล 23 ครั้ง