ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๕๖ “รัษาธรรม รักษาไทย แทนคุณแผ่นดิน”

คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา บริษัท เดอะมอลล์      ราชสีมา จำกัด  และ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา    ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม      “วิสาขบูชา  พุทธบารมี”  ประจำปี ๒๕๕๖   ในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  ห้องเอ็มซีซีฮอลล์  ชั้น ๓  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา   โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป ตามแนวคิด “รักษาธรรม รักษาไทย แทนคุณแผ่นดิน”

สำหรับกิจกรรมธรรมที่จัดขึ้นตลอดกว่า ๓๐ วันนี้ ประกอบไปด้วย สักการเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  รับฟังธรรมบรรยาย โดย ธรรมวิทยากรชื่อดัง (ทุกวัน เวลา ๑๗.๓๐ น.) อาทิ พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ สถานพำนักสงฆ์ บ้านไร่ทอสี  แม่ชีศันสนีย์เสถียรธรรมสถาน พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี   พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลวัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ) จังหวัดชัยภูมิ  พระพยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี  นิทรรศการ สัมมาสติ เพื่อให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ ร่วมสะสมบุญบารมีกับกิจกรรมบุญ “ตักบาตรข้าวมธุปายาส”(วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.) เจริญสติและเดินจงกรม ทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น.  และสุดพิเศษกับการประกวด ภาพยนตร์สั้น Visakha Short Film Contest 2013  ในระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในหัวข้อ เมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรม ตอน กล้าบุญ –  กลัวบาป และอีกหลากกิจกรรมบุญอันเป็นกุศล  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ฝ่ายเลขานุการ ห้างสรรพสินค้า  เดอะมอลล์นครราชสีมา โทรศัพท์      ๐ ๔๔๒๓ ๑๐๐๐, ๐ ๔๔๒๓ ๑๔๙๓ www.themallkorat.com  www.facebook.com/Wisakhakorat

                         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา   ๒๑๐๒ - ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗

แสดงผล 22 ครั้ง