ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมสัมผัสวัฒธรรมประเพณีชาวไทยโส้ ในงานเทศกาลโส้รำลึก จ.สกลนคร

จังหวัดสกลนคร โดยอำเภอกุสุมาลย์ กำหนดจัดงานเทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทยโส้ อ.กุสุมาลย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ สู่ขวัญข้าวขวัญเรือน บูชาพระแม่โพสพ และขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขของชาวไทยโส้ ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชนเผ่า

นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่างานเทศกาลโส้รำลึก จัดเป็นงานที่มีความสำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยโส้ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ใน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โดยมีภาษาโส้ที่ใช้เฉพาะชนเผ่าที่ยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ภายในงานมีการประกอบพิธีกรรมอันเก่าแก่ของชาวไทยโส้ คือพิธีเหยาผีฟ้า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แซงลงสนาม” ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโส้ถือปฏิบัติมาแต่โบราณเพื่อเป็นการคารวะต่อผีไร่ ผีนา ให้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์  พิธีสักการะพระอรัญอาสาอดีตเจ้าเมืองกุสุมาลย์มณฑล พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ตลอดจนการแสดงดนตรี ดีด สี ตี เป่า เข้าท่วงท่ารำของสาวโส้ที่ร่วมขบวนฟ้อนอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะการรำชุด “โส้ทั่งบั้ง” ที่มีความสวยงามพร้อมเพรียงหาชมได้ยาก ถือเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่าโส้ที่มีคุณค่าต่อวัฒนธรรมประเพณี อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และแสดงความรักความสามัคคีในหมู่เหล่า

ททท.นครพนม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยโส้ นงานเทศกาลโส้รำลึก ที่ จ.สกลนคร นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งที่   อ.กุสุมาลย์ และอำเภอใกล้เคียง เช่น สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนเก่าแบบโคโลเนียลที่หมู่บ้านท่าแร่ อุทยานบัว      ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเส้นทางการเดินทางได้ที่ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  โทร. 0 4276 9318 ททท.สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1 (เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

แสดงผล 4 ครั้ง