ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ เชิงอนุรักษ์ ๒๕๕๖”

พะโต๊ะเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์  มีทัศนียภาพและวิถีชุมชนที่งดงาม  ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ที่เป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำพะโต๊ะ  การสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยว  รวมไปถึงวิถีชีวิตลุ่มน้ำที่เปี่ยมล้นด้วยมนต์เสน่ห์  โดยการจัดการโดยชุมชนให้เป็นผู้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการอนุรักษ์และการสร้างเครือข่ายการจัดการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนับเป็นเป็นหัวใจสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับอำเภอพะโต๊ะ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานชุมพร  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพร  ร่วมจัดงานโครงการ “เทศกาลล่องแพ        พะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ณ แม่น้ำพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  เพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวล่องแพอำเภอพะโต๊ะ ให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ  ได้สัมผัสถึงความงดงามทางธรรมชาติ และลิ้มรสอร่อยกับเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดเมืองกินฟรี  ร่วมกิจกรรมล่องแพ  ชมทัศนียภาพของสายน้ำของแม่น้ำพะโต๊ะ    การประกวดธิดาล่องแพ  การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา  การแข่งขันนกกรงหัวจุก ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอำเภอพะโต๊ะ ฯลฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๙๐๔๐,   ๐ ๗๗๕๓ ๙๒๐๔        ๐๘ ๑๐๘๔ ๘๕๐๔,  ๐๘ ๒๓๒๖ ๓๖๘๘,  ๐๘ ๕๔๗๒ ๘๓๐๐,  ๐๘ ๔๘๔๐ ๗๔๗๙ 

             Website: http://facebook.com/phato.chumphon ;  E –mail : phato.chumphon@gmail.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานชุมพร โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๐ ๑๘๓๑   ๐ ๗๗๕๐๒๗๗๕-๖   E –mail : tatchumphon@tat.or.th 

แสดงผล 30 ครั้ง