ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาลท่องเที่ยวอู่ทอง “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ”

“อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ”  เป็นเมืองเก่าแก่โบราณของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมในสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติทางทะเล เมื่อ 3,000 ปี มาแล้ว นอกจากนี้เมืองโบราณอี่ทอง ยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีวิถีชีวิตชุมชนเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข  ด้วยเหตุนี้  จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงได้ร่วมกับ อำเภออู่ทอง  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กำหนดจัดงาน  “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2555  ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในเรื่องราวของเมืองสุวรรณภูมิ และเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภออู่ทองให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนตลาดการดำเนินงานของ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ Purpose & Unseen Destination @ 2 Provinces  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำแบบกับพื้นที่อื่น

การจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย  การแสดงแสงสีเสียง (Light & Sound @ U – Thong) อันยิ่งใหญ่ตระการตา  การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการท่องเที่ยว 5 ขุนเขา 1 ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร การจัดเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับ “อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ”  การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และมหรสพต่างๆ ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อำเภออู่ทอง โทร. 035 – 551001

แสดงผล 4 ครั้ง