ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จดทะเบียน ตราเครื่องหมาย และชื่อย่อ ป้องกันการนำไปใช้แอบอ้างในทางที่ผิด

เมื่อวันที่  1 กรกฏาคม 2555   นายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์   รองผู้ว่าการด้านบริหาร   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ได้เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานี  และบรรยายพิเศษ  เรื่อง การใช้ตราเครื่องหมาย และชื่อย่อของ ททท. ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี

 

เนื่องจาก ตราเครื่องหมายและชื่อย่อของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมายาวนาน  และที่ผ่านมา มีหน่วยงานหรือบุคคลอื่น นำตราเครื่องหมาย และชื่อย่อ  ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม  และบางครั้งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่บุคคลที่ได้พบเห็น และอาจก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างตามมา   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการแก้ใขปัญหาโดยการนำตราเครื่องหมายของ ททท. และชื่อย่อของ ททท. ทั้งภาษาไทย (ททท.) และภาษาอังกฤษ (TAT) ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการต่อสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ..2534   ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และ 2554 ตามลำดับ  เพื่อเป็นการป้องปรามหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกนำตราเครื่องหมายและชื่อย่อ ของ ททท. ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม  แต่อย่างใรก็ตาม เนื่องจากตราเครื่องหมาย และชื่อย่อ ของ ททท. เป็นที่รู้จัก และได้รับความเชื่อถือค่อนข้างมาก ดังนั้น ททท. จึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนำไปใช้ได้ ภายใต้เงื่อนใขที่กำหนดไว้   โดยมีรายละเอียดดังนี้


การใช้ตราเครื่องหมายและชื่อ ททท.

 

1. ที่มา 

 ด้วยมีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนำตราเครื่องหมายของ ททท. และชื่อย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษของ ททท. คำว่า “ททท.” และ “TAT” ไปใช้แอบอ้างในการประกอบการโดยไม่สุจริตเพื่อประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น แอบอ้างว่าเป็นสาขาของ ททท. หรือเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก ททท. หรือเป็นพนักงานของ ททท. และขายบริการนำเที่ยวในราคาสูงกว่าปกติ เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อนักท่องเที่ยวและมีการร้องเรียนมายัง ททท. หรือกรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยรวม

แต่เนื่องจาก ททท. มีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ซึ่งในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่มีบางกรณีที่ ททท. ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการนำตราเครื่องหมายของ ททท. ไปใช้ และมีบางกรณีที่ผู้ประกอบการได้นำตราเครื่องหมายหรือชื่อย่อ ททท. ไปใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งก่อนหน้านี้ ททท. มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตาม พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 จึงมีผู้ประกอบการบางรายที่นำชื่อย่อภาษาอังกฤษของ ททท. ไปใช้ เช่น TAT Licence no, Licence by TAT เป็นต้น แต่ปัจจุบันอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้โอนไปให้กับกรมการท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2551 แต่ก็ยังคงมีผู้ประกอบการบางรายใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษของ ททท. เช่นเดิม โดยอาจเกิดจากสำคัญผิดว่ายังสามารถใช้ได้ แต่บางรายอาจมีเจตนาไม่สุจริตแอบแฝงอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดว่า ททท. ยังเป็นผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต

2. การจดทะเบียน

ททท. ได้แก้ไขปัญหาโดยการนำตราเครื่องหมายของ ททท. และชื่อย่อของ ททท. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการต่อสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ..2534 โดยมีรายละเอียดการจดทะเบียน ดังนี้

            2.1 ตราเครื่องหมายของ ททท. (โลโก้ ททท.) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

            2.2 ชื่ออักษรย่อภาษาไทย คำว่า “ททท.” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554

            2.3 ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษ คำว่า “TAT” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554

3. บทกำหนดโทษ

            3.1 ปลอมเครื่องหมายบริการ มีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 108 แห่ง พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

            3.2 เลียนเครื่องหมายบริการ มีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 109 แห่ง พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

4. หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้ตราเครื่องหมายหรือชื่อ ททท.

ททท. จะพิจารณาอนุญาติให้หน่วยงานภายนอกใช้ตราเครื่องหมายหรือชื่อของ ททท. ได้ทั้งส่วนราชการและเอกชน ที่ขอนำไปใช้ในงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมิได้เป็นการหาประโยชน์ในทางธุรกิจในกรณีดังนี้

            1. กรณีขอใช้ตราเครื่องหมายหรือชื่อของ ททท. เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน 

            2. กรณีขอใช้ตราเครื่องหมายหรือชื่อย่อของ ททท. ในฐานะ ททท. เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน

            ซึ่งในการอนุญาตให้ใช้จะต้องทำบันทึกข้อตกลงการใช้ไว้เป็นหลักฐาน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ททท. สำนักงานอุบลราชธานี  โทร. 0-4524-3770 , 0-4525-0714  

แสดงผล 97 ครั้ง