ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมสืบสานงานบุญที่ยิ่งใหญ่ “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง” หนึ่งเดียวในโลก ที่ จ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์” ขึ้นในวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์     เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชาวไทย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองทางอารยธรรมมาช้านาน โดยมีชาวสุรินทร์ที่มีเชื้อสายเขมร ลาว กวยและจีน อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ประกอบกับช้างมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแห่เทียนพรรษา การบวชนาค โกนจุก เป็นต้น ในอดีตช้างมีบทบาทสำคัญมากในการออกศึกสงครามช้างจึงได้รับการยกย่องในฐานะผู้ที่สร้างบ้านเมืองและถือเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์องค์ใดมีช้างเผือกมากถือว่ามีบุญบารมีมาก บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข เนื่องในวันเข้าพรรษาที่เวียนมาบรรจบ จังหวัดสุรินทร์ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนและเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานประเพณีเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีของพุทธสาสนิกชนชาวไทยจึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๖ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป   • พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

      • การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ         

      • การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา

      • การประกวดบรรยายธรรมะ    

      • การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน          

      • การเจริญพระพุทธมนต์และอธิษฐานจิตถวายในหลวง

เวลา ๑๕.๐๐ น.           • พิธีเปิดงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างสุรินทร์” ณ บริเวณหน้าค่ายวีรวัฒน์ โยธิน จังหวัดทหารบกสุรินทร์ พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่วิจิตรงดงามและขบวนแห่ช้างที่ประดับ ตกแต่งสวยงามด้วย แสงไฟระยิบระยับ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งชมบนอัฒจรรย์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

เวลา ๐๗.๐๐ น.                 • พิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก โดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

- สำนักงานจังหวัดฝ่ายอำนวยการ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๐๓๙ www.surin.go.th

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗- ๘ E-mail : tatsurin@tat.or.th  www.tourismthailand.org

แสดงผล 12 ครั้ง