ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ปี 2555 วันที่ 11-20 พฤษภาคม 2555 ณ สนามกลางเวียง จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เหมาะสมกับการผลิตทางเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการหัตถกรรมต่าง  ๆ  จึงมีสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหลายชนิดอาทิ  ข้าวหอมมะลิ  ยางพารา  ลิ้นจี่  ลำไย  และสินค้าแปรรูปอื่น  ๆ  โดยเฉพาะลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา  ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย  เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและพ่อค้าส่งออก เป็นแหล่งรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนและผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก  แต่ยังมีปัญหาด้านการผลิตและการตลาดที่จำเป็นต้องมีการส่งเสริมและแก้ไข  นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ   อีกหลายชนิดที่ต้องการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวมากขึ้น

                  การจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา  ซึ่งได้จัดมาเป็นประจำทุกปี  เป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน  และแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ    ด้านการผลิตการตลาด  และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ระบายผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาดโดยตรงให้กับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดพะเยาได้อีกหนทางหนึ่งด้วย   ซึ่งในปี 2555 จังหวัดพะเยากำหนดจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่  11-20  พฤษภาคม  2554  ณ สนามกลางเวียง จังหวัดพะเยา  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตลิ้นจี่จะออกสู่ตลาดมากที่สุด  โดยมีกิจกรรมต่าง  ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเกษตรกร  ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งมาตลอด

 

สถานที่จัดงาน / ระยะเวลาจัดงาน

ณ  สนามกลางเวียง จังหวัดพะเยา   อ.เมือง  จ.พะเยา

ระยะเวลาจัดงาน  วันที่  11 – 20  พฤษภาคม  2555

กำหนดเปิดงาน  วันจันทร์ที่  14  พฤษภาคม  2555   เวลา  17.30  น. 

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธานเปิดงาน

 

กิจกรรมการจัดงาน  ได้แก่

1. ขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีแต่ละอำเภอ   ที่นำขบวนรถที่ตกแต่งด้วยลิ้นจี่และของดีประจำอำเภอเข้าร่วมงานทุกอำเภอ รวม 9 ขบวน

2. การประกวดธิดาลิ้นจี่    จากสาวงามแต่ละอำเภอ ที่ส่วนราชการและภาคเอกชนส่งเข้าประกวด

3.  การประกวดผลผลิตลิ้นจี่

4.  การสาธิตประกอบอาหารจากลิ้นจี่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

5.  การจำหน่ายลิ้นจี่ของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่  ที่นำลิ้นจี่ มาจำหน่ายโดยตรงทุกวัน ตั้งแต่เวลา  09.00 – 22.00 น.

6.  การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP ทุกอำเภอ

7. กิจกรรมบันเทิงบนเวทีกลางทุกวัน 

 

หมายเหตุ        

        ท่านที่ไปเที่ยวงานเทศกาลลิ้นจี่ฯ  สามารถหาซื้อลิ้นจี่ได้ในราคาถูกจากชาวสวนลิ้นจี่โดยตรงตลอดงาน  ตั้งแต่เวลา 09.00  ถึง  20.00  น.  และสามารถซื้อลิ้นจี่เพื่อเป็นของฝากให้เพื่อน และญาติพี่น้อง ต่างจังหวัด และ กรุงเทพฯ  โดยมีบริการรับส่งของ  บริษัท สยามเฟริท์ทัวร์ จำกัด  ภายในสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา  โทร. 0-5441-1218-9

                                         ผู้ประสานงาน  นายธีรพล  พันธุ์อุโมงค์  โทร. 081-9609246

แสดงผล 8 ครั้ง