ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ ๒๑ ประจาปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอเมืองลพบุรี

ตำบลตะลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร   โดยเฉพาะการปลูกกระท้อน  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านสนใจและนิยมปลูกกันจำนวนมากในเขตตำบลตะลุง ผลิตผลที่ออกมาในแต่ละปีมีคุณภาพและรสชาตินุ่มหวานเป็นที่นิยมของตลาด  ถึงแม้นจะประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมา  และเป็นหนึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี

นายวัฒนพงษ์  โพธิ์นิ่มแดง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ขอแนะนำอย่าพลาด  ช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปีนี้  จังหวัดลพบุรี  ร่วมกับ  อำเภอเมืองลพบุรี  และองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  ได้กำหนดจัดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี  ขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันสร้างกระแสและรณรงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมกับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมกันดูแลรักษาและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้อย่างยั่งยืนต่อไป

 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน  ยังสามารถแวะเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวขอพรเจ้าพ่อพระกาฬและชมความน่ารักของฝูงลิง เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์  ณ  พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งได้รวบรวมโบราณวัตถุศิลปะหลายยุคหลายสมัยจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลพบุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี  ถ.นารายณ์มหาราช  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000  โทร. 036 – 770096 – 7 ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือ www.tat7.com

แสดงผล 5 ครั้ง