ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เล่นน้ำสงกรานต์ สุขสำราญเมืองเลย

เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน ชุมชนย่อยต่างๆ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ สุขสำราญเมืองเลย ในวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย ถนนเสริฐศรี วัดศรีภูมิ และบริเวณเขตเทศบาลเมืองเลย งานประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทย และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ประกวดนางสงกรานต์ ตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา งานส่งเสริมประเพณีฯ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๔๙๗๑และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงผล 26 ครั้ง