ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งาน 18 มีนาวันท้องถิ่นไทย 107 ปีสุขาภิบาลท่าฉลอม รำลึก 150 ปี สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่าอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทยที่ “ท่าฉลอม” ซึ่งถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่น โดยการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยก่อเกิดเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  กอปรกับปีนี้ครบรอบ 150 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรม-วงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร  เทศบาลนครสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน “18 มีนาวันท้องถิ่นไทย 107 ปีสุขาภิบาลท่าฉลอม  รำลึก 150 ปี สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ”  ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2555 ณ วัดสุทธิวาตวราราม(วัดช่องลม) ถนนถวาย  และ วัดแหลมสุวรรณาราม  ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัด

สำหรับการจัดงานฯครั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกลิ่นไอบรรยากาศย้อนยุคกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

   - พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

   - พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   - นิทรรศการ “150 ปี สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ”

   - นิทรรศการ “107 เรื่องเล่าย้อนอดีต”

   - การประกวดธิดาท้องถิ่นไทย และการแสดงของเด็กนักเรียนฯ

   - การแสดงจากศิลปินแห่งชาติโดยคุณชาลี อินทรวิจิตร  คุณรวงทอง ทองลั่นทม  คุณสวลี ผกาพันธ์        และคุณสุเทพ  วงศ์กำแหง 

   - การออกร้านสินค้า OTOP  และของดีจังหวัด

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆและเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจได้ตลอดงาน รวมถึงเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก  ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร 0 3441 1208  หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม  โทร.0 3475 2847-8   E-mail: tatsmsk@tat.or.th  หรือ TAT Call Center 1672

แสดงผล 22 ครั้ง