ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 26

วันมาฆบูชา  หรือ  วันจาตุรงคสันนิบาต  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวก  ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก

นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เปิดเผยว่า  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณในองค์พระพุทธศาสนา จึงพร้อมใจบูชาพระคุณของพระพุทธองค์  พระธรรมและพระสงฆ์  ในวันมาฆะบูชา  ละเว้นความชั่ว ทำความดี    จิตใจผ่องแผ้ว  ส่งเสริมดำเนินการประเพณีวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา  และส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกับภาครัฐและเอกชน  จัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ครั้งที่ 26 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2555 ณ วัดสระมรกตและโบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ

  • แต่งชุดขาวร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ  ณ วัดสระมรกต  (29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม)
  • อนุโมทนาบุญร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ระหว่างเส้นทางเดินธุดงค์ผ่านอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี   เริ่มต้นที่อำเภอบ้านสร้าง  ณ  วัดบางแตน–วัดบางเตย–วัดบางกระเบา–วัดบ้านสร้าง–วัดพิกุล   อำเภอเมืองฯ  ณ วัดโบสถ์–วัดเลียบ–วัดหาดยาง  อำเภอศรีมหาโพธิ  ณ วัดใหม่กรงทอง-สถานที่ปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ  อำเภอศรีมโหสถ-วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ-วัดสระมรกต  รวมระยะทางทั้งสิ้น 94 กิโลเมตร (29 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม) 
  • เที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ–ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์-หลวงพ่อทวารวดี  ด้วยบริการรถพ่วง นำชมโดยมัคคุเทศก์น้อยเล่าเรื่องเมืองเก่า ”ศรีมโหสถ” เมืองซ้อนเมืองในกลุ่มโบราณสถานสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี  (29 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม)
  • ชมการแสดงแสง สี เสียง (5 มีนาคม)
  • ฟังธรรม “เทศน์โอวาทปาฏิโมกข์” และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ที่เก่าแก่ที่สุด (7 มีนาคม)
  • เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมืองของปราจีนบุรี  (29 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม)
  • ชิมอาหารพื้นถิ่นในบรรยากาศตลาดย้อนยุค-เมืองศรีมโหสถ (4 – 7 มีนาคม)

นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เปิดเผยว่า   “โบราณสถานสระมรกต” เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่จัดงาน  ประกอบด้วย  กลุ่มอาคารโบราณสถาน  และรอยพระพุทธบาทคู่ที่แกะสลักลงไปบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติ  จากการศึกษา รอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นตามความเชื่อในการสร้างอุทเทสิกเจดีย์  เพื่ออุทิศแก่พระพุทธองค์ตามคติของอินเดียโบราณก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูป หรือเพื่อเป็นบริโภคทรัพย์ โดยถือเสมือนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายังที่นี้ หรือเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ศาสนาของพระพุทธองค์ได้เผยแผ่มายังที่นี้   

ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่การจัดงาน   บรรยากาศยามค่ำคืนที่โบราณสถานสระมรกตและความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา  พุทธศาสนิกชนที่ร่วมทำบุญ  บำเพ็ญศีล  ร่วมงานเทศกาลมาฆบูชาด้วยจิตใจที่สงบ  จะได้รับความเจริญ   ความสุขให้กับชีวิตเพื่อเป็นแรงและกำลังใจให้ต่อสู้กับชีวิตการงานต่อไป 

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาพักผ่อนในช่วงนี้สามารถจัดเวลามาเที่ยวพักผ่อนและร่วมทำบุญในช่วงวันมาฆะบูชา

เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้า  ชม “ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่คลอง 15 องครักษ์”  ชมเขตทหารน่าเที่ยวที่ “โรงเรียนนายร้อย  จปร.”  หรือ  “โรงเรียนเตรียมทหาร” จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองนครนายก  ใช้ถนนหมายเลข  3049  เพื่อสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่  “เขื่อนขุนด่านปราการชล”  พักผ่อนนอนเต็นท์บนมรดกโลกเขาใหญ่ “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” หรือพักผ่อนในรีสอร์ท / โรงแรมหลายแบบหลากบรรยากาศ

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่  ททท. สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282,  0-3731-2284  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com 

แสดงผล 8 ครั้ง