ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สนับสนุนจัดนิทรรศการ “เที่ยวอีสาน บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)” เฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา นำร่องเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยเสด็จฯ ภาคอีสาน

บ่ายวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Amari Watergate ห้อง Meeting Room  C@๗ ชั้น ๗ นายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  พร้อมด้วย คุณชฎาทิพ  จูตระกูล  รองประธานกรรมการบริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด  และ อาจารย์คฑา  ชินบัญชร  ร่วมแถลงข่าวการจัดนิทรรศการโครงการ “เที่ยวอีสาน บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร)

 นิทรรศการโครงการ “เที่ยวอีสาน บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ททท. และ บริษัท สามสมพงศ์ จงดี จำกัด  ในระหว่างวันที่ ๓ – ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๔ ณ  Royal Park Plaza  ชั้น ๑ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสปีมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยได้น้อมนำและอัญเชิญพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญและความผูกพันที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ของสังคมไทยกับวัด พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ “บ้าน วัด โรงเรียน” หรือ “บวร” เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๔ ให้แก่ส่วนราชการและภาครัฐต่าง ๆ นำไปแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันและในอนาคต  ให้เกิดความสุขสงบตลอดไป  ซึ่งองค์ประกอบของคำว่า “บวร” ที่จะสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มเข็ง สามารถขยายความได้ดังนี้

คือ ผู้ให้ชีวิต แหล่งชุมชน ครอบครัว สังคมแรกที่ให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแล เอาใจใส่ ทะนุถนอม กล่อมเกลา เป็นที่ซึ่งปลูกฝังชีวิตของชาวอีสานทุกคน
คือ ศาสนา ความเชื่อ ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกเผ่า  ให้เป็นคนดี
คือ แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม อันยิ่งใหญ่ที่ชาวอีสานภาคภูมิใจ ทั้งด้านธรรมชาติ ธรณีวิทยา โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาให้แผ่นดินอีสานมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน

 สำหรับรูปแบบของการจัดนิทรรศการจะเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจของภาคอีสาน  โดยรวบรวมชุมชนที่มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วัด ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี ที่มีความน่าสนใจ  เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นหัวใจของชาวอีสาน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ รวม ๗ เส้นทาง  ซึ่งทุกเส้นทางล้วนเป็นเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์    

โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “เที่ยวอีสาน บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร)  ในวันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ Royal Park Plaza ชั้น ๑ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

ททท. และคณะผู้จัดงานคาดว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้เศรษฐกิจและรายได้มีการหมุนเวียนมากขึ้นในชุมชนท้องถิ่น และจะขยายเส้นทางเพื่อกระจายการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในโอกาสต่อ ๆ ไป

แสดงผล 23 ครั้ง