ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมงานเทศกาล เยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา ชมปราสาท ๓ หลัง ๓ แบบ ณ กลุ่มปราสาทตาเมือน จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอพนมดงรัก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง กำหนดจัดงานเทศกาล “เยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา” ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณกลุ่มปราสาทตาเมือน และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์  กล่าวว่า “กลุ่มปราสาทตาเมือน” ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ติดกับชายแดนไทย – กัมพูชา บนพื้นที่บ้านหนอง   คันนาสามัคคี ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มปราสาทนี้เป็นโบราณสถานแบบขอมโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ มีด้วยกัน ๓ หลังที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆ กัน คือ ปราสาทตาเมือน (บายกรีม) เชื่อว่าเป็นธรรมศาลา หรือที่พักสำหรับคนเดินทาง ปราสาทตาเมือนตู๊จ เชื่อว่าปราสาทแห่งนี้เป็นอโรคยาศาล รักษาพยาบาลของชุมชน หรือตามรายทางที่เป็นเส้นทางคมนาคม ซึ่งนิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗   และปราสาทตาเมือนธม ที่อยู่ใกล้เขตชายแดนไทย – กัมพูชา มากที่สุด ปราสาทแห่งนี้ประกอบด้วยปรางค์ประธานที่สร้างจากหินทราย มีแผนผังแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง หันหน้าไปทางทิศใต้ (ปราสาทหินแห่งอื่น ๆ มักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก) เพื่อรับกับเส้นทางจากเมืองพระนคร ที่เป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัด-นครธมของประเทศกัมพูชา เป็นเส้นทางอารยธรรมขอมโบราณระหว่างเมืองพระนครกับปราสาทพนมรุ้งและปราสาทพิมาย

จังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอพนมดงรัก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง จึงได้จัดงานเทศกาล “เยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา” ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กลุ่มปราสาทตาเมือน และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง กิจกรรมในงาน ที่น่าสนใจ ได้แก่ การแข่งวิ่งมินิมาราธอน (จากที่ว่าการ อบต. ตาเมียง สู่ปราสาทตาเมือน ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร) พิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงศิลปะพื้นเมืองสุรินทร์ การประกวดหญิงงาม “ธิดาต าเมือน” การประกวดวาดภาพปราสาทตาเมือน การประกวดแต่งกายพื้นบ้าน การแข่งขันชกมวยไทย – กัมพูชา การจำหน่ายอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพราคาถูก สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๙๗๕  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง โทร. ๐ ๔๔๕๐ ๘๒๔๐  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗-๘  E-mail : tatsurin@tat.or.th

แสดงผล 13 ครั้ง