ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับอารยธรรมขอมโบราณที่ยิ่งใหญ่ในงาน “รำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น ๒ ค่ำเดือน ๕” จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภออุทุพรพิสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม ส่วนราชการ พ่อค้า/ประชาชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕ แห่งวิศุวสงกรานต์” ในวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๔   ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวอุทุมพรพิสัยให้คงอยู่ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ “ปราสาทสระกำแพงใหญ่” ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จัก และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานสุรินทร์  กล่าวว่า ปราสาทสระกำแพงใหญ่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ตรงกับศิลปะขอมแบบบาปวนและเปลี่ยนแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ กรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ และประกาศเป็นเขตโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งเริ่มปฏิสังขรณ์โบราณสถานแห่งนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๕จากการปฏิสังขรณ์ปราสาทในคราวนั้น ได้ค้นพบจารึกสลักเป็นอักษรขอมโบราณภาษาเขมร มีเพียงหนึ่งด้านขนาดพื้นที่ กว้าง ๕๔ ซม. สูง ๒๖๕ ซม. (อำไพ คำโท : ๒๕๒๖) จำนวนบรรทัดที่นับได้ทั้งหมดมี ๓๓ บรรทัด  แต่ที่ชัดเจนและสามารถอ่านแปลได้มีเพียง ๒๔ บรรทัด เรื่องราวในจารึก ได้กล่าวถึงมหาศักราช ๙๖๔ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕ แห่งวิศุวสงกรานต์ กัมรเตงอัญศิวทาส คุณโทษพระสภาแห่งกมรเตงคชต ศรีพฤทเธศวร ร่วมกับพระกัมรเตงอัญคนอื่น ๆ ซื้อที่ดินอุทิศถวายแด่สมรเตงชคตศรีพฤทเธศวร และซื้อสิ่งของให้แก่บุคคลบางคนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการถวายทาสให้ทำหน้าที่แต่ละปักษ์ และกล่าวถึงทรัพย์สินที่ใช้แลกเปลี่ยนการซื้อ เช่น วัว ควาย ทองคำ และภาชนะต่าง ๆ เป็นต้น

จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภออุทุพรพิสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาวัฒนธรรม ส่วนราชการ พ่อค้า/ประชาชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕ แห่งวิศุวสงกรานต์” ในวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๔       ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมในงาน ได้แก่ พิธีบวงสรวงปราสาทสระกำแพงใหญ่ ชมขบวนแห่ “ศรีพฤทเธศวร” จำนวน ๗ ขบวน การแสดงแสง สี เสียง ชุด “ศิวราตรีแห่งศรีพฤทเธศวร” การรับประทานอาหารแบบพาแลง การประกวดธิดาศรีพฤทเธศวร การแข่งขันขับร้องสรภัญญ์พื้นบ้าน การประกวดเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง การแข่งขันตำข้าวซ้อมมือ การประกวดพระเครื่องและการประกวดการแสดงสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP)

 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย โทร. ๐๘๑ ๘๗๔ ๖๓๓๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗-๘ E-mail : tatsurin@tat.or.th

แสดงผล 24 ครั้ง