ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

ททท. เปิดรับสมัครผู้บริหารเข้ารับการอบรม “หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง” (Tourism Management Program for Executives : TME) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครผู้บริหารเข้ารับการอบรม “หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง” หรือ Tourism Management Program for Executives : TME รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 จำนวน 80 คน กำหนดอบรมตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 20 กันยายน 2566    ทุกวันพุธ จำนวน 12 ครั้ง ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2566

ททท. ได้ดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ต่อมา ททท. ได้ต่อยอดจากองค์ความรู้ด้านการตลาดจัดทำโครงการจัดอบรม “หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ Tourism Management Program for Executives (TME)” จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการตลาดการท่องเที่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการทำงานในระดับนโยบายครอบคลุมเป็นเครือข่ายและช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สำหรับในปี 2566 ททท. ได้กำหนดเปิดอบรม “หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME)” รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในทุกมิติ รวมทั้งเจาะลึกแนวโน้มเทรนด์การท่องเที่ยวของโลก เพื่อสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยมีกำหนดจัดอบรมทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน-20 กันยายน 2566 เวลา 13.30-18.00 น. จำนวน 12 ครั้ง ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ โดยมีค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 200,000 บาท กำหนดผู้เข้าอบรมจำนวน 80 คน นอกจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงานแบบไม่พักค้างแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 2 ครั้ง การศึกษาดูงานแบบพักค้างแรมในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง และการศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://tme4.tatacademy.com/auth/providers ตั้งแต่ วันนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โทร. 0 2250 5500 ต่อ 4920-4 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

แสดงผล 634 ครั้ง