ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. ขยายเวลารับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 และ เฟส 4 ส่วนขยาย” ตั้งแต่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขยายเวลารับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4 และ เฟส 4 ส่วนขยาย” สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มโรงแรมที่พัก ที่ยังไม่นำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40% หรือส่งแล้วไม่ครบถ้วน ใน 3 กรณี ได้แก่ สแกนใบหน้าไม่ผ่าน ใช้สิทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ 5 สิทธิ์ และสแกนหน้าไม่ผ่านและใช้สิทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ 5 สิทธิ์ โดยต้องนำส่งเข้าระบบทางหน้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2565 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากความสำเร็จของโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 และ เฟส 4 ส่วนขยาย” ที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากจากผู้ประกอบการ 8,921 ราย และนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าร่วมใช้สิทธิ์โครงการฯ จำนวน 957,512 คน สร้างรายได้ทั้งสิ้น 16,030.80 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565) และขณะนี้ ททท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40% ของภาครัฐ เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส ททท. ได้พิจารณาขยายเวลารับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 และ เฟส 4 ส่วนขยาย” ที่มีการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2565 สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มโรงแรมที่พักที่ยังไม่นำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40% หรือส่งแล้วไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของโครงการฯ 3 กรณี ได้แก่ 1) กรณีสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ และผู้ประกอบการเป็นผู้กดยืนยันเข้าพัก (Check-in) แทน 2) กรณีใช้สิทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ 5 สิทธิ์ และ 3) กรณีสแกนหน้าไม่สำเร็จและใช้สิทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ 5 สิทธิ์ 

ททท. กำหนดให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์ ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก แบบฟอร์มรับรองและยืนยันการเข้าพักจริงของผู้ใช้สิทธิ์ ประกอบด้วย หนังสือยืนยันแจ้งความประสงค์ในการขอเบิกจ่ายเงิน (ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และตราประทับของโรงแรมที่พัก) และแบบรับรองการใช้สิทธิ์ (ต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้ใช้สิทธิ์ หากมีการใช้ 5 สิทธิ์ขึ้นไป จะต้องระบุชื่อผู้เข้าพักทุกคน) รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมตามกรณี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กรณีที่มีการจองมากกว่าหรือเท่ากับ 5 สิทธิ์ ผู้ประกอบการต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้เข้าพักร่วมทุกคน ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก และเอกสารรายชื่อผู้เข้าพัก Folio (ถ้ามี)
- กรณีสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ และผู้ประกอบการเป็นผู้กดยืนยันเข้าพัก (Check-in) แทน ผู้ประกอบการต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์ ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก เอกสารรายชื่อผู้เข้าพัก Folio (ถ้ามี) และภาพถ่ายผู้ใช้สิทธิ์ในวันที่เข้าพัก (Check in) และออกจากที่พัก (Check out)

โดยผู้ประกอบการจะต้องนำส่งเข้าระบบทางหน้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 23.59 น. หากไม่สามารถนำส่งเอกสารได้ครบถ้วนหรือไม่ทันกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ททท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่เบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40% แก่ผู้ประกอบการทุกกรณี 
 

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือ โทร. 1672 Travel Buddy
 

แสดงผล 132 ครั้ง