ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2565

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างประเทศให้เจริญเติบโต เพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูง เพื่อกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด  โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 


1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.1  มีสัญชาติไทย
1.2  อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร 
1.3  ไม่เป็นกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ในวันที่ยื่นใบสมัคร 
1.4  สามารถทำงานให้แก่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ได้เต็มเวลา
1.5  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
1.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
1.7  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.8  ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
1.9  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
1.10 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
1.11 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
1.12 ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือผู้มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่การเป็นคณะประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น


2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2.1  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการขายและบริหารการจำหน่าย ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจด้านสมาชิกสัมพันธ์และการบริการ รวมถึงด้านรัฐกิจสัมพันธ์ (ถ้ามี) ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และหมายความรวมถึงการดำเนินงานอื่นใด
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
2.2  ต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของหน่วยงาน ดังนี้
2.2.1.ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งมีรายได้ของกิจการไม่ต่ำกว่าปีละ 500 ล้านบาท และมีความรู้ประสบการณ์ในการบริหารองค์กรในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ถ้าเคยเป็นต้องเป็นการดำรงตำแหน่งย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ผู้สมัครต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด
2.2.2.ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งทางการบริหารดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2.3.ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดหรือเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น และดำรงตำแหน่งทางการบริหารดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3  มีวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารองค์กร ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
2.4 มีความรู้และความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ การบริหารองค์กร โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการการเงินและการลงทุน เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งดำเนินงานอื่น ๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2.5 มีมนุษยสัมพันธ์ มีลักษณะผู้นำ มีบุคลิกภาพ ทัศนคติและ มีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร มีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในเวทีสากล
2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหากจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวุฒิ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด เลขที่ 110/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทาง E-mail : recruit@thailandelite.com  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการใหญ่ โทรศัพท์ 092 281 2749 หรือ 081 412 7922 ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือ อ่านรายละเอียดข้อมูลการประกาศรับสมัครทั้งหมดได้ที่  https://www.thailandelite.com/news/all/?category=announcements

แสดงผล 675 ครั้ง