ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

รมว.กก. แถลงผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคนำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมุ่งสู่การฟื้นสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันนี้ (19 สิงหาคม 2565) นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 ( 11th Tourism Ministerial Meeting: TMM) ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคจะมุ่งสร้างสรรค์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม และเกิดการฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน (Regenerative Tourism) เพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกภาคส่วน

 

นายพิพัฒน์ กล่าวแถลงการณ์ประธานการประชุมเอเปคว่า “นับเป็นโอกาสอันดี ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ครั้งที่ 11  ในช่วงเวลาที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565  ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.” โดยการจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 นับเป็นการประชุมแบบพบปะหน้าเป็นครั้งแรกของการประชุมสาขาด้านการท่องเที่ยวเอเปคในรอบ 2 ปี นับจากเกิดสถานการณ์ โควิด-19

 

กว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เห็นแล้วว่า ประเทศไทยยังคงมีมนต์ขลังและสามารถดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามายังประเทศไทย สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เดินทางเข้าร่วม ณ สถานที่ประชุมประมาณ 200 คน สำหรับผลของการประชุมในครั้งนี้ ถือว่าได้รับความสำเร็จ เป็นอย่างดี

 

โดยในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวได้มีการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเอเปค  พ.ศ. 2563-2567 การหารือแนวทางความร่วมมือของเอเปคเพื่อเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวในช่วงหลังโควิด – 19 และบทบาทของภาคการท่องเที่ยวต่อการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเร่งการฟื้นฟูการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด  - 19 และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในแต่ละเขตเศรษฐกิจ รวมถึงหารือถึงวิธีการรักษาสถานะของการท่องเที่ยวในฐานะภาคส่วนที่สร้างประโยชน์และความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนในภูมิภาคเอเปค

                       

ตลอดระยะเวลาการประชุม ทุกเขตเศรษฐกิจได้ร่วมกันเจรจาร่างถ้อยแถลง และสามารถบรรลุฉันทามติได้ในทุกย่อหน้า ยกเว้นเพียงย่อหน้าเดียวที่เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่สามารถหาฉันทามติกันได้ จึงได้ผลลัพธ์ในรูปถ้อยแถลงประธาน (Chair Statement) 

 

อย่างไรก็ตาม  การประชุมครั้งนี้ เราสามารถรับรองเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่  (1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปคให้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม : การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน และ (2) คู่มือเอเปคสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง ซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับนี้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเอเปคในปีนี้ ความสำเร็จเหล่านี้ล้วนเป็นก้าวสำคัญของเอเปคในการก้าวไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 และเพื่อให้เราทำงานต่อไปข้างหน้า

 

ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 ผมขอขอบคุณรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคทุกเขตเศรษฐกิจ เลขาธิการเอเปค หัวหน้าคณะทำงานเอเปคด้านการท่องเที่ยว และผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรวมทั้ง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านของเจ้าภาพเขตเศรษฐกิจไทยที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันมาอย่างแข็งขัน จนการประชุมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

 

ผลลัพธ์ที่ไทยคาดหวังว่าจะได้รับจากการนำเสนอแนวคิดนี้ คือ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ต่อยอดมาจากแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) เพื่อจะช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดูแลรักษาทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เกิดการกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง สร้างระบบให้ชาวบ้านมีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็น “เจ้าบ้าน” ในทุกแหล่งท่องเที่ยว โดยสามารถทำให้คนในชุมชนมีความสุขกับการเติบโตของการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนได้รับประโยชน์ในแบบที่ตนเองต้องการไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และการได้ฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิม

 

ทั้งนี้ การผลักดันประเด็นการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคไม่เพียงแต่ประเด็นการเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างกันและการท่องเที่ยว แต่จะครอบคลุมถึงการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม โดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้หัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปีนี้ของไทย คือ “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล”

 

แสดงผล 1109 ครั้ง