ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จับมือ กรมอนามัย ดำเนินงานโครงการ SHA@Home อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในบ้านและที่พักอาศัยอย่างถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน SHA

วันนี้ (15 กันยายน 2564) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ททท. และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการ SHA ภายใต้แนวคิด SHA@Home อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในบ้านและที่พักอาศัยสำหรับภาคประชาชนทั่วไปและร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้สถานการณ์การระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยได้คลี่คลาย โดยถ่ายทอดการแถลงข่าวผ่านช่องทาง www.facebook.com/shaathome 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ  ททท. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กระจายไปทั่วโลกและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ททท. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรมการท่องเที่ยว จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐาน SHA แล้ว 16,000 กว่าราย โดยเปิดให้มีการรับฟังเสียงจากนักท่องเที่ยวในการตรวจสอบและประเมิน The Best of SHA สถานประกอบการที่รักษามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการในระดับดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 70% ได้รับวัคซีนครบตามจำนวน เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นสู่มาตรฐาน SHA Plus เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและได้รับการรับรองจากสภาการท่องเที่ยวโลก World Travel & Tourism Council (WTTC) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของภาคประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ มาตรการหนึ่งที่สามารถลดการแพร่ระบาดได้ คือ การงดออกจากที่พักอาศัยตามช่วงเวลาที่กำหนด งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น และมาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ด้วยเหตุนี้ ททท. จึงได้ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานภายใต้แนวคิด SHA@Home อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว ร่วมแสดงความห่วงใยด้วยการสื่อสารสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผ่านเว็บไซต์ www.shaathome.com และแฟนเพจ SHA at Home อยู่บ้านอุ่นใจ สำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติและวิธีจัดการที่พักอาศัยอย่างถูกสุขลักษณะตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อให้ทุกคนพำนักอาศัยที่บ้านอย่างปลอดภัย และลดการติดเชื้อในบ้านและที่พักอาศัย โดยยึดหลักสำคัญตามมาตรฐาน SHA ในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีปรกติใหม่ (New Normal) ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความเคยชิน เพื่อให้ทุกคนได้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจได้โดยเร็ว

น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เนื่องจากมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากการแพร่ระบาด รวมทั้งยังได้จัดทำแนวทางการทำ Home Isolation ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการและไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ แยกกักตัวและสามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้แนวคิด SHA@Home อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกคนสามารถเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง ร่วมกันดูแลสมาชิกในครอบครัว จัดที่พักอาศัยและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากการแพร่ระบาด เพราะสุขอนามัยในบ้านและที่พักอาศัยจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นศูนย์รวมสำคัญ และความร่วมมือของประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลงได้และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เช่นเดิม   

ทั้งนี้  สามารถติดตามรายละเอียดหลักการปฏิบัติตัว การดูแลเคหสถาน และติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการ SHA@Home อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว ได้ที่ www.shaathome.com และแฟนเพจ SHA at Home อยู่บ้านอุ่นใจ 
 

แสดงผล 1437 ครั้ง