ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน และ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จับมือลงนาม MOU หวังดึงนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าประเทศไทย

บ่ายวันนี้ (16 มกราคม 2563) สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน โดย
นายรณรงค์ ชีวินสิริอำนวย นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย
-จีน และ สมาคม
การท่องเที่ยวเขาใหญ่
โดยดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการท่องเที่ยวเขาใหญ่ พื้นที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
คณะผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคาร ททท.
เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนกระตุ้นอัตราการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทย

          สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ดำเนินการจัดทำโครงการท่องเที่ยว “เรารักเขาใหญ่(We Love KhaoYai) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณใกล้เคียงด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่และบริษัทนำเที่ยวจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของการท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จึงได้กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านศิลปวัฒนธรรม มุ่งหวังให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน  โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการหรือบุคลากรในพื้นที่ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน  ด้านการค้า ร่วมกันส่งเสริมและผลักดันธุรกิจการค้าสินค้าและบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและได้รับรองจากสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ด้านวัฒนธรรม สนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ประเพณี อัตลักษณ์ และวิถีชุมชน ด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษานิเวศธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดกิจกรรมการศึกษา การกีฬาของเยาวชนในพื้นที่ตามความเหมาะสม และ
ด้านการจัดนิทรรศการและการประชุม ส่งเสริมกิจกรรมการจัดนิทรรศการและการจัดประชุมในพื้นที่

ทั้งนี้  ททท. จะดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ “เรารักเขาใหญ่(We Love KhaoYai)
ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมในพื้นที่ ทางสื่อต่างๆ ผ่านสำนักงาน ททท.
ทั้ง
 5  สำนักงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประสานงานผู้ประกอบการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีศักยภาพเข้ามาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยว เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสนอขายแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน และเชิญสื่อมวลชนจีน ร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวจีน พร้อมประสานงานผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับ ททท. ทั้งในแง่ของ
การประชาสัมพันธ์และการเสนอขาย
ททท. คาดว่าโครงการดังกล่าวนี้ จะช่วยส่งเสริม สร้างกระแสการรับรู้ และเป็นโอกาสที่ดีในการกระตุ้นอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนคุณภาพเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในปี 2563 นี้

แสดงผล 1020 ครั้ง