ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

นายเทพพิทักษ์  จันทร์สุเทพ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และจังหวัดพังงา จัดโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยวขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 11  พฤศจิกายน  2562  ณ  จังหวัดพังงา

 

ยุทธศาสตร์ชาติ คือกรอบพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยครอบคลุม ตั้งแต่ปี 2561 – 2580  โดยเป็นเป้าหมายที่ทางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมมือกันกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ นำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทยทุกคน ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก หรือเป็นแม่เหล็กท่องเที่ยวระดับโลก โดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 5 ประเภท คือ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างความงามสู่ตลาดระดับสูง รวมถึงการท่องเที่ยวทางน้ำและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคเพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทยทุกภูมิภาคไปพร้อมกัน ซึ่งนับเป็นมูลค่ามากมายที่จะสามารถพัฒนาชุมชนให้น่าท่องเที่ยว เน้นพัฒนาระดับท้องถิ่น

 

สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเป็นหน่วยงานภาคเอกชน สามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและนำนโยบายของภาครัฐบาลสู่การปฎิบัติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)  กำหนดแนวทางการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ  มุ่งเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม Sport Tourism และกลุ่มที่มีรายได้ระดับกลาง - บน ให้ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น  อีกทั้งขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว กลุ่ม First Visit ทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่  ในพื้นที่ใหม่  และนักท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่เดิมควบคู่กับการเพิ่มคุณค่าของการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง  Green Seasen  ทั้งในพื้นที่หลักและรอง

 

สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยได้กำหนดจัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพังงา โดยกำหนดให้มี 2 กิจกรรม ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยว มาร่วมกิจกรรมโครงการโดยศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรม และการจัดกีฬานานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว โดยแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ (THAILAND MATER) มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 ทีม จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เขตปกครองพิเศษจีน(ฮ่องกง) ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้และประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มอายุ 60,65,70 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ติดตาม โครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 600 คน มีรายได้หมุนเวียนประมาณ 15 ล้านบาท และมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกทาง www.facebook/sfathailand.com  จำนวน 24  คู่  ตลอดการแข่งขัน

แสดงผล 1506 ครั้ง