ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

“โครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ”

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด เทศบาลเมืองน่าน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ” ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 07.00 – 11.00 น. ณ บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือ  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการลดผลกระทบและสร้างความยั่งยืนในทุกมิติทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ต่อไปในอนาคต รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง และเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดน่านที่ได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่สะอาดที่สุดในอาเซียน 
 

แสดงผล 637 ครั้ง