ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. เปิดประชุม TATAP 2019 ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 2562

เช้าวันนี้  (2 กรกฎาคม 2561) ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการจัดทำแผนตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2562 หรือ TAT Action Plan 2019 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำหรับใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและเป็นทิศทางเดียวกันในการทำการตลาดในภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.  ผู้บริหารทุกระดับ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. จากทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561

การจัดประชุมแผนการตลาดการท่องเที่ยว นับเป็นมาตรฐานสำคัญในการดำเนินงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)        ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มช่องทางความร่วมมือแสวงหาพันธมิตรเพื่อบูรณาการด้านการตลาดร่วมกันประกอบข้อมูลอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว การวางตำแหน่งทางการตลาด  การตลาดเชิงกลยุทธ์ อันจะพัฒนาขีดความสามารถให้เหนือคู่แข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ทั้งในด้านส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม การตอกย้ำประชาสัมพันธ์แบรนด์อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ ให้เกิดความแข็งแกร่งควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าพร้อมขาย โดยแบ่งการประชุมออกเป็นหัวข้อต่างๆ อาทิ ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแผนกลยุทธ์ของ ททท. การทำงานด้วย Digital Marketing   กระบวนการระดมความเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการในการสนับสนุนและกระจายรายได้สู่เมืองรอง          และบูรณาการกระบวนการทำงานของ ททท. ในการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นจนถึงยกระดับเป็นสินค้าการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ จะดำเนินแผนการตลาดให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน       ในด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องผสานความร่วมมือด้านการตลาดอย่างเป็นองค์รวมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยมุ่งสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ในปีนี้ ททท. จึงได้ต่อยอดแนวทางการดูแลใส่ใจการใช้ทรัพยากร ผนวกกับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว โดยไม่สร้างขยะแทนการลดขยะ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความยั่งยืนเฉกเช่นการส่งเสริมการสร้างรายได้ของประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยมีกำหนดการแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยว สู่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้รับทราบทั่วกัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

แสดงผล 1647 ครั้ง