ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. เปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงครั้งที่ 2” เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยว

บ่ายวันนี้ (16 มีนาคม 2561ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคาร ททท. นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหาร            การท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 หรือ Tourism Management Program for Executives (TME) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวตามห่วงโซ่อุปทานอย่างครบกระบวนการ โดยระดมความเห็นจากประสบการณ์ผู้เข้าร่วมการอบรมและเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหาร ระดับสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติมุมมองและ ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ททท. และเพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill) ด้านการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประทศ ตลอดจนสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

   

             นายกลินท์ สารสิน กล่าวว่า“อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความเชื่อมโยงถึงธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายส่งผลสคัญต่อการเจริญเติบโตพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน ส่งเสริมการบริโภคของภาคครัวเรือนและกระจายรายได้การท่องเที่ยวออกไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระจายรายได้โดยตรงสู่ชุมชน อย่างไรก็ตาม บริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยว ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิภาคและในระดับโลก รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจนวนมาก จำเป็นที่ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่จเป็นต้องรับรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาภายในของแต่ละภาคส่วน ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นในทุกด้าน   ททท. จึงเห็นสมควรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยว สหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะประชารัฐ โดยจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) หรือ(Tourism Management Program for Executives: TME) ขึ้น จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ ททท. ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ขึ้นมาในครั้งนี้

 

นายยุทธศักดิ์  สุภสร กล่าวว่า ในฐานะที่ททท. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและดำเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ททท. ยังเพิ่มบทบาทการเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยการเผยแพร่ความรู้และสร้างหลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน เนื้อหาการอบรมการบริหารการจัดการท่องเที่ยวสรับผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย 3 Modules ตาม Supply Chain ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกระแสบริบทโลก (Existing andTrends)  การบริหารจัดการตลาดแบบบูรณาการ (Exploring and Share) และการบริหารความสัมพันธ์และการบริหารผลกระทบ (Execution and Sustainability)

 

 

ทั้งนี้  หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้ กำหนดผู้เข้าอบรมจำนวน 96 คน 
โดยมีการกำหนดสัดส่วนของผู้รับการอบรมจากธุรกิจโรงแรม การคมนาคม ธุรกิจการจัดการภาคบริการและสินค้าธุรกิจด้าน สารสนเทศ นวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสตาร์ทอัพ และสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมถึงสื่อมวลชน โดยมีระยะเวลาตลอดหลักสูตรจำนวน 60 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนมีนาคมสิงหาคม 2561(สัปดาห์ละ 1 วัน) เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง

 


 

แสดงผล 776 ครั้ง