ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

เปิดตัวคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ พร้อมคิกออฟแคมเปญ “ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต”

ลานสานฝัน ทีเคพาร์ค 25 ก.พ. 2559 / หลังจากที่รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เมื่อเดือนตุลาคม 2558 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมีคณะกรรมการที่มาจาก 8 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้อีก 10 หน่วยงานประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ กล่าวว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วประเทศให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกรู้รักสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย

โครงการ “ปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต” เป็น 1 ใน 5 กิจกรรมนำร่องของคณะกรรมการฯ  ที่จะจัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยถือเอาช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงานได้จัดเตรียมไว้ 24 กิจกรรม โดยดำเนินการทั่วประเทศเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 140,000 คน เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมลดเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อความรุ่งเรืองของการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่เด็กรุ่นใหม่ต้องเผชิญในสิ่งที่ท้าทาย ต้องสามารถแก้ปัญหาเป็น สื่อสารทำงานเป็นทีมได้ เพื่อเข้าสู่การเป็นแรงงานที่มีทักษะอันเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติ ของสังคมและเศรษฐกิจ” พลอากาศเอก ประจิน กล่าว

ประธานคณะกรรมการบูรณาการฯ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้นั้น แบ่งเป็น 6 กลุ่มการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มที่ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ 3) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 5) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6) ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและทักษะชีวิต โดยในแต่ละกลุ่มจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลาย ที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการส่งเสริมให้เด็กได้แสวงหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในช่วงปิดเทอมนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณ การแก้ไขปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกรู้รักสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างไม่มีความขัดแย้ง

ข้อมูลกิจกรรมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.okmd.or.th/MLICThailand หรือติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/MLICThailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-6524

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการ คณิณยา กนิษฐสังกาศ และแพรประพันธ์ นัยยุติ โทรศัพท์หมายเลข 081-7536119 และ  02-1056519 

แสดงผล 795 ครั้ง