ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

กระบี่รุกท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ เตรียมเปิดแคมเปญใหม่ “กระบี่...ต้องมา: ครั้งเดียวไม่เคยพอ” หรือ “Krabi...The Must: Once is not enough”

 

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่าเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้้าในสังคม อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งพัฒนากระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ จังหวัดกระบี่จึง
ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส้านักงานกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัด สมาคมโรงแรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ก้าหนดให้ปี 2558 -2559 เป็นปีทองของการท่องเที่ยวกระบี่ ภายใต้แคมเปญ “กระบี่...ต้องมา: ครั้งเดียวไม่
เคยพอ” หรือ “Krabi...The Must: Once is not enough”

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่าเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้และลดความเหลื่อมลำ้ในสังคม อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งพัฒนากระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ จังหวัดกระบี่จึงได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส้านักงานกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัด สมาคมโรงแรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ปี 2558 -2559 เป็นปีทองของการท่องเที่ยวกระบี่ ภายใต้แคมเปญ “กระบี่...ต้องมา: ครั้งเดียวไม่เคยพอ” หรือ “Krabi...The Must: Once is not enough”

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม กล่าวต่อไปว่า แคมเปญดังกล่าวต้องการตอกย้้าว่า กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก และเมืองท่องเที่ยวสำคัญของโลกที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจะต้องหาโอกาสมาเยี่ยมเยือนให้ได้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต อีกทั้งกระบี่ก็ไม่ได้มีดีแค่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แต่ยังมีสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยวอีกมากมาย ที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ทุกความสนใจ โดยสามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะกระบี่ไม่มีฤดูการท่องเที่ยวอีกต่อไป นอกจากนี้เนื่องจากกระบี่มีความอุดมสมบูรณ์ หลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งมีจุดเด่นแตกต่างกับไปในแต่ละช่วงเวลา การมาเยี่ยมเยือนเมืองกระบี่เพียงครั้งเดียว ก็น่าจะไม่เพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นตัวตนของกระบี่อย่างลึกซึ้งทุกมิติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ชาวกระบี่กำลังเตรียมความพร้อม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม การให้บริการ อ้านวยความสะดวก ดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในทุกด้าน โดยจะมีการเปิดตัวแคมเปญ “กระบี่...ต้องมา” อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2558 จากนั้นจะมีการเปิดตัวแคมเปญย่อยๆ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/กีฬา การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม บำเพ็ญประโยชน์ (CSR) การเป็นสถานที่ประชุมสัมมนา เรียนรู้ ศึกษาดูงาน สร้างทีมงาน ถ่ายทำสารคดี/ภาพยนตร์ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชุมชน วิถีไทย การพักผ่อนหย่อนใจส้าหรับผู้สูงอายุ และการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับคู่รัก คู่วิวาห์ เป็นต้น “ขณะนี้ชาวกระบี่ทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวและความพร้อมสูงมากในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน โดยเฉพาะชุมชนท่องเที่ยวกว่า 20 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ สปาธรรมชาติน้้าพุร้อนเค็ม น้้าตกร้อน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวอันซีนต่างๆ ซึ่งเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้า”ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวในตอนท้าย 

แสดงผล 37 ครั้ง