ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดเวทีประกาศแคมเปญ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” สร้างการรับรู้แก่นานาชาติ ในงานท่องเที่ยว WTM2014

กรุงลอนดอน  (3 พฤศจิกายน) ณ ห้อง South Gallery Room 31 & 32 เอ็กเซล เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงาน 2015 Discover Thainess Networking Lunch โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวประจำปี  World Travel Market (WTM) 2014   เพื่อพบปะสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชนที่สำคัญในตลาดอังกฤษ และสื่อสารถึงแผนการตลาดและนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ของไทย รวมจำนวนแขกเชิญประมาณ 100 ราย

ในการเดินทางเข้าร่วมงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การทำงานของคณะรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เร่งกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาสะสม เช่น การประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย  เดินหน้าจัดระเบียบชายหาด  ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบตรวจตราความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการที่มีสัดส่วนการเดินทางเติบโตมากขึ้นในสังคมโลก 

ขณะเดียวกัน นโยบายในการประสานความร่วมมืออย่างแข็งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางเข้ามาในอาเซียน สอดรับกับการเปิดประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมมิตรภาพความเข้าใจอันดี การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกันภายในภูมิภาค จะเป็นโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งเดียวของอาเซียน   

นางกอบกาญจน์ฯ ยังกล่าวแนะนำแคมเปญ 2015 DiscoverThainess หรือ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยในปีหน้าตามที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยจะสื่อถึงเสน่ห์ของความเป็นไทย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ๆ ที่จับต้องได้  วัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิตสะท้อนผ่านศิลปหัตถกรรม งานฝีมือ และบริการที่โดดเด่นแตกต่างจากชาติอื่น ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสเรียนรู้และสนุกกับการท่องเที่ยววิถีไทย อาทิ  การท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติที่สื่อเอกลักษณ์ไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง ไหว้ครูมวยไทยโลก ฯลฯ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

สถานการณ์ทางการท่องเที่ยวของไทยจากตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดระยะไกล โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดขนาดใหญ่ มีระยะวันพักเฉลี่ย 17 วันต่อคนต่อทริป  ขณะที่นักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นๆ มีวันพักเฉลี่ย 9.85 วัน จากสถิตินักท่องเที่ยวที่ไทยได้รับในปี 2556 มีจำนวน 26.5 ล้านคน ในจำนวนนี้  6.1 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23% และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 6.5 ล้านคน เมื่อสิ้นปี 2557 สำหรับนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร ที่เดินทางมายังประเทศไทยในปีที่ผ่านมา มีจำนวน 847,678 คน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 879,000 คนในสิ้นปีนี้  ส่วนในปีหน้าเมื่อเริ่มมีการส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว เชื่อว่าประเทศไทย จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ในจำนวน 6.9 ล้านคน และจากตลาดสหราชอาณาจักร 909,000 คน 

แสดงผล 32 ครั้ง