ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญร่วมนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร และ การเฉลิมฉลอง 500 ปีการประดิษฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานจ

นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย กล่าว เชิญชวนร่วมงาน การเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร และ การเฉลิมฉลอง 500 ปี การประดิษฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กรมศิลปากร ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว(สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร) กระตุ้น ๕ ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว, ให้เป็นเมืองที่มีชีวิต, เชื่อมโยงระบบขนส่ง และ พัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน รวมไปถึงการลดใช้พลังงาน เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงเมืองวัฒนธรรมทั้งสามแห่งเข้าด้วยกันอันเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กรมศิลปากร มีกำหนดเปิดนิทรรศการถาวรฯ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ระบุไว้ในจารึกฐานพระอิศวรที่กล่าวถึงการประดิษฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรซึ่งในพุธศักราช 2557 นี้จะตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม ภายในงานมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

-การแสดงดนตรีออร์เคสตราของนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร  

-การแสดงโขน โดยกรมศิลปากร ณ บริเวณวัดพระธาตุ

-การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ณ วัดพระธาตุ             

-การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม “เล่าเรื่อง เมืองกำแพงเพชร ณ วัดพระแก้ว"

-กิจกรรมตักรบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง (ช่วงเช้า) ณ วัดพระแก้ว และ กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

 (ช่วงเย็น) ณ วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557

-การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, ผลิตภัณฑ์ CPOT และ กิจกรรม รากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน

-ชมนิทรรศการและกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ในระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน ได้แก่

                                    ๑.นิทรรศการพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร

                                    ๒.นิทรรศการพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร

                                    ๓.นิทรรศการงานศิลปะจากซากปรักหักพังในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กำแพงเพชร มรดกโลก

                                    ๔.นิทรรศการโครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร)

                                    ๕.นิทรรศการ เรื่อง สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

                                    ๖.นิทรรศการ เรื่อง มหัศจรรย์เรื่องน่ารู้ของกล้วย

                                    ๗.นิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Museum) ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

                                    ๘.การจัดแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบการต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

                                    ๙.กิจกรรมในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

-กิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการที่น่าสนใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ดังนี้

 

วันที่ เวลา สถานที่

หัวข้อการเสวนา และ ผู้ดำเนินการเสวนา

วิทยากร

10 พ.ค. 57

13.30-15.00 น.

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

พระอิศวรเมืองกำแพงเพชร กับ หลักเมืองกำแพงเพชร

 

ผู้ดำเนินการเสวนา: นายสถาพร เที่ยวธรรม

หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

1.อาจารย์สันติ อภัยราช  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม

2.ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ 

   ศิลปวัตถุ กรมศิลปากร

11 พ.ค. 57

10.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

งานศิลปะจากซากปรักหักพังในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กำแพงเพชร มรดกโลก

 

ผู้ดำเนินการเสวนา: นางนงคราญ  สุขสม

ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

1.นายเอนก สีหามาตย์    อธิบดีกรมศิลปากร

2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ประธาน

   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการศิลปะและ

   วัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

3.นายเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน

   ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

11 พ.ค. 57

14.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

ศิลปกรรมสกุลช่างกำแพงเพชร

 

ผู้ดำเนินการเสวนา: นายสถาพร เที่ยวธรรม

หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ประธาน

   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการศิลปะและ

   วัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

12 พ.ค. 57

14.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

การปาฐกถา เรื่อง “การขยายพรมแดนในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัยและสมัยสุโขทัย”

 

 

1.ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต

2.รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย มูลศิลป์ ราชบัณฑิต

 

       

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

                                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย         โทรศัพท์ 0 5561 6228-9

                                    สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย                                      โทรศัพท์ 0 5569 7364

                                    อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร                            โทรศัพท์ 0 5585 4736-7

                                    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร                       โทรศัพท์ 0 5571 1570

                                    พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ    โทรศัพท์ 0 5572 2341-2

แสดงผล 32 ครั้ง