ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. พร้อมพันธมิตร จัดแพ็คเกจปฏิบัติธรรม 6 วัน 5 คืน “ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ธรรมะคู่กาย...สมาธิคู่ใจสำหรับเยาวชน” 999 บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เชิญชวนเยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม “ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ธรรมะคู่กาย...สมาธิคู่ใจสำหรับเยาวชน 7 – 14 ปี” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในกลุ่มเยาวชนไทยและผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน เน้นการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ จ.ภูเก็ต

กิจกรรม “ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ธรรมะคู่กาย...สมาธิคู่ใจสำหรับเยาวชน 7 – 14 ปี” กำหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปฏินิสสัคโค ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 เมษายน 2557  โดยในวันที่ 5 – 8 เมษายน ททท. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อำไพ  สุจริตกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานดีเดน เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ บรรยายให้ความรู้และแนะแนวทางปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากาย วาจา จิต สมาธิและปัญญา  จากนั้นวันที่ 9 – 10 เมษายน  ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปฏิบัติธรรมแล้ว ททท. ยังได้จัดทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรอบเกาะภูเก็ต และชมการแสดงที่สยามนิรมิต โดยเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 999 บาท

ผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร. 076 212213 และ 076 211036 และบริษัทที่ร่วมโครงการ ได้แก่ ทัวร์คนภูเก็จ 076 353509 ซิลเวอร์ฮอว์ค 076 393771 และภูเก็ตทัวร์ฮอลิเดย์ 089 726 1788

แสดงผล 22 ครั้ง