ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

กลุ่มบริษัท เดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป เตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรับ AEC เปิดตัว “โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ” ผลิตบุคลากรคุณภาพระดับปฏิบัติการ

กลุ่มบริษัท เดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ด้านการโรงแรมมากว่า 30 ปี เตรียมความพร้อมเปิดตัว “โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ/Regent Cha-Am Hospitality School (RHS)” สำหรับปีการศึกษา 2557 สืบเนืองจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10%  ส่งผลให้แวดวงการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ประสบปัญหาถึงขั้นวิกฤตต่อการขาดแคลนบุคลากรคุณภาพด้านปฏิบัติการ

อักกพล พฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ กล่าวถึงการก่อตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า “เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพป้อนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะในปัจจุบันนี้ยังขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับปฏิบัติการจำนวนมาก ฉะนั้น กลุ่มบริษัท เดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ด้านการโรงแรมมากว่า 30 ปี ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและตอบสนองความต้องการที่ตรงจุดของวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงจะได้เปิด  โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ เพื่อเน้นการสร้างบุคลากรด้านปฏิบัติการ เป็นหลักสูตร 9 เดือน โดยเป็นการเรียนด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ กับ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในชะอำเป็นเวลา 6 เดือน และอีก 3 เดือนจะได้ฝึกงานจริงกับโรงแรมพันธมิตรของเรา  เด็กนักเรียนที่นี่จะมีโอกาสได้เติบโตในหน้าที่การงาน ด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับอาเซียน มีโอกาสไปทำงานยังต่างประเทศได้ เมื่อจบแล้วจะมีรายได้สูงไม่แพ้ระดับปริญญาตรี มีอนาคตที่ไกล และในอีก 3 ปีข้างหน้า จะเปิดหลักสูตรนานาชาติ โดยหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรสายวิชาชีพที่ใช้หลัก Competency Base คือเน้นที่สมรรถนะในการปฏิบัติงาน จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาบุคลากร  แรงงานฝีมือระดับปฏิบัติการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะการบริการ และเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้  และมีอนาคตที่มั่นคงครับ”

ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)และ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป กล่าวเสริมว่า “เมื่อปีที่ผ่านมาตลาดการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น 19% มีบุคลากรที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว 8 ล้านคน  และในทุกปีจะเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คน และในปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ได้กลายมาเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาค  รวมทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านธุรกิจการโรงแรมที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือที่สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ จึงสามารถตอบโจทย์การพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่วงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยขณะนี้ทาง สทท. กำลังร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทำแผนการสอบเทียบวุฒิแบบ Competency Base เพื่อเป็นมาตรฐานสากลเดียวกันในทุกประเทศของอาเซียน เพื่อสามารถทำงานในต่างประเทศได้ค่ะ”

โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์  ชะอำ ได้มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย เพื่อตอบโจทย์ด้านการขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติการ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา โดยยึดหลักที่ว่า “หัวใจสำคัญของงานบริการ คือ ประสิทธิภาพของบุคลากร” จึงเน้นการผลิตบุคลากรในสาขาการโรงแรม ที่เพียบพร้อมทั้งความรู้เชิงทฤษฏี และความชำนาญการในเชิงปฏิบัติการ ในส่วนบริการหลัก ทั้ง  4   แผนกของโรงแรมอันประกอบด้วย แผนกบริการส่วนหน้า  แผนกการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  แผนกแม่บ้านโรงแรม  ตลอดไปจนถึง แผนกการประกอบอาหาร ภายใต้การกำกับดูแลด้านการเรียน  การสอน และการฝึกวินัยจรรยาบรรณ โดยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านประสบการณ์ อันยาวนานในธุรกิจการโรงแรม  เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้านการโรงแรม อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคในอนาคต

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 17-26 ปี ในเดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอนาคตกับ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-255-2821-4 / 032-451-240-9 และเว็บไซต์ www.rhsschool.com 

แสดงผล 29 ครั้ง