ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานแพร่ ได้กำหนดจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานแพร่ ในวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. โดยมีนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมงานพิธีเปิดในครั้งนี้ประมาณ ๔๐๐ คน นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า   ททท. สำนักงานแพร่ ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๗ ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่   ซึ่งมีภารกิจดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ ๓ จังหวัดได้แก่จังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์  โดยร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การบริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งจังหวัดในพื้นที่ และแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย  การส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ และเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่นในประเทศไทย การอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและรายงานสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของสมาคม ชมรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘

พิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของ ททท.สำนักงานแพร่ มีขึ้นอย่างเป็นทางการในเช้าวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยนอกจากจะได้รับเกียรติจาก นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานแล้ว   ยังได้รับเกียรติจากนายอภิชาต โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  และนายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน   รวมถึงยังมีนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์อีกคับคั่ง

ทั้งนี้  อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานแพร่ เป็นอาคารสูง ๒ ชั้น  รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ที่งดงาม สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือ และใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมที่สามารถรองรับการประชุมได้ขนาด ๒๐ - ๓๐ คน มีทางลาดชันและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ อีกทั้งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและตั้งอยู่ใกล้กับคูเมือง กำแพงเมืองโบราณและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในตัวเมืองแพร่อีกด้วย

นักท่องเที่ยว สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗ 

แสดงผล 27 ครั้ง