ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอนแก่นยกระดับงานไหมสู่นานาชาติ เรียนรู้เส้นทางไหม ณ ลุ่มน้ำโขง

ททท. ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีผูกเสี่ยว เที่ยวงานไหม  ในงาน “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 เทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม โดยเฉพาะ “ผ้าไหมมัดหมี่” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน รวมถึงฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างประเพณีผูกเสี่ยว โดยในปีนี้ ทางจังหวัดขอนแก่นได้ยกระดับให้เป็นงานจัดแสดงไหมนานาชาติของกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ประกอบด้วย 6 ชาติสมาชิก คือ ไทย จีน ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา  โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเรื่องเส้นทางไหม ณ ลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะมีการบรรยายและเสวนาในหลาย ๆ หัวข้อ รวมถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าไหม (Business Matching) จาก 6 ชาติสมาชิก GMS เพื่อการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายไหมลุ่มน้ำโขง นิทรรศการผ้าไหมไทยแบบครบวงจร  การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหมรวมทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในแต่ละวัน จาก 6 ชาติสมาชิก GMS  และการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไหมขอนแก่น การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ฯลฯ

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-236882 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-239194  หรือ  ททท. สำนักงานขอนแก่น  โทร.  043–227714-6

แสดงผล 20 ครั้ง