ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “เทศกาลเหยี่ยวอพยพ”

เหยี่ยวอพยพ  เป็นนักล่าที่มีฐานะสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร  จึงเป็นดรรชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศวิทยา  เหยี่ยวจำนวนมากกว่า  20  ชนิดเป็นเหยี่ยวอพยพย้ายถิ่นตามฤดูกาลจากประเทศรัสเซีย  มองโกเลีย  จีน  เกาหลี  และญี่ปุ่น อันเป็นถิ่นอาศัยในฤดูผสมพันธุ์  หนีความหนาวเย็นและความขาดแคลนอาหารลงมาอาศัยในเขตร้อนชื้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีอากาศอบอุ่นและมีอาหารอุดมสมบูรณ์เพื่ออาศัยในฤดูหนาว

จังหวัดชุมพรเป็นเส้นทางการเดินทางของเหยี่ยวอพยพที่แคบที่สุดของแหลมมลายูจึงเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเฝ้าดูฝูงเหยี่ยวที่บินผ่านเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน  นกเหยี่ยวอพยพมากกว่าสองแสนตัว  เช่น  เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน  เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น  เหยี่ยวหน้าเทา  เหยี่ยวผึ้ง  และเหยี่ยวกิ้งก่าดำ  ในฤดูอพยพต้นหนาวเดือนตุลาคมของทุกๆปี  จึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาเหยี่ยวอพยพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มีจำนวนและชนิดของเหนี่ยวอพยพมากที่สุดจากการศึกษาวิจัยใน 1 ทศวรรษที่ผ่านมา  ที่จะสร้างความตระหนักของสังคมในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน  เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและการเรียนรู้ธรรมชาติด้วยกิจกรรมดูนก  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพรตระหนักถึงความสำคัญจึงกำหนดจัดงาน  ดังนี้

เทศบาลตำบลท่ายางกำหนดจัดโครงการเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  12  และงานเทศกาลของดี    ท่ายาง  ครั้งที่  1  ประจำปี  2556  ระหว่างวันที่  2 – 6  ตุลาคม  2556  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลท่ายาง  และวัดท่ายางเหนือ  หมู่ที่  ๕  ตำบลท่ายาง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

เทศบาลตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  ศูนย์ศึกษาเหยี่ยวอพยพจังหวัดชุมพร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร  กำหนดจัดเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ  ณ เขาดินสอ อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  ระหว่างวันที่  15  ตุลาคม 2556 – 15 พฤศจิกายน 2556  ซึ่งสามารถดูเหยี่ยวในช่วงวันดังกล่าวได้ดีที่สุด

โครงการค่ายเพาะกล้านักดูนก (Young Birder Camp 2013)   ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2556  ภาคสนาม  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ  ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร  และภาคบรรยายโดย  นายสัตวแพทย์ดร.ไชยยันต์  เกษรดอกบัว  นายสัตวแพทย์ภัทรพงศ์  จักรทอง  และ Mr. William S. Clark  ณ โรงแรมโนโวเทล  ชุมพร

พิธีเปิดเทศกาลเหยี่ยวอพยพ  วันที่  26  ตุลาคม  2556  เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์ศึกษาเหยี่ยวอพยพจังหวัดชุมพร (เขาดินสอ)    

เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจศึกษานกล่าเหยื่อ  เรียนรู้เกี่ยวกับปริมาณการอพยพย้ายถิ่นของนกล่าเหยื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเรียนรู้และอนุนกรักษ์เหยี่ยวอพยพในจังหวัดชุมพร  ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  มากมาย  อาทิ  การเข้าค่ายเยาวชนนักดูนก  การบรรยายเหยี่ยวอพยพ  นิทรรศการเกี่ยวกับเหยี่ยวและนกพันธ์ต่างให้ความรู้แก่ผู้สนใจ    ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลบางสน โทร.077-591003 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-0058-9 ต่อ 2226/6606 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร  และจังหวัดระนอง ได้ที่    การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานชุมพร   โทร 077 501831  /  077 502775-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงผล 9 ครั้ง