ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 (Thailand Tourism Awards 2013) และรางวัลเชิดชูเกียรติมัคคุเทศก์ดีเด่น ครั้งที่ 7

วันนี้ (27 กันยายน 2556)  ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 (Thailand Tourism Awards 2013) โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ผู้ประกอบการ  ผู้แทนสมาคม ชมรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมแขกผู้มีเกียรติ  และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

 ททท. กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทุก 2 ปี ในวันที่ 27 กันยายน ซึ่งตรงกับวันการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2539 ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 9 โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทรายการนำเที่ยว และประเภทนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

 สำหรับเกณฑ์การพิจารณากำหนดโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากหลายหน่วยงาน ซึ่งผลการตัดสิน มีผู้ประกอบการจากทั่วทุกภูมิภาคที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 114 รางวัล จำแนกเป็น รางวัลยอดเยี่ยม 29 รางวัล  และรางวัลดีเด่น 85 รางวัล

“โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” เป็นโครงการที่แสดงเจตนารมณ์ของ ททท. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งจะคัดสรรผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  ในสาขาต่าง ๆ ที่ยึดหลักการบริหารจัดการสินค้าท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้สังคมเว็บไซต์ออนไลน์ (Social Web) สร้างสรรค์นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งมาตรฐานคุณภาพที่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อนำมาเป็นสินค้าท่องเที่ยวหลักในการส่งเสริมการ ตลาด และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน โดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าออกแบบเป็นรูปกินรี โดยศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทะผะลิน ถือเป็นเครื่องหมายประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศ (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับ ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการขยายผลประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดผ่านสื่อของ ททท. อาทิ แผนที่ แผ่นพับ เว็บไซต์ อนุสาร อสท. รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดและขยายผลความสำเร็จด้านการตลาดโดยเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายของ ททท. ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมผู้ได้รับรางวัลฯ ให้อยู่ในโครงการทัศนศึกษาของสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการระบุรายชื่อของผู้ได้รับรางวัลฯ พร้อมผลงาน ประเภทรางวัล ตราสัญลักษณ์ และบทความสัมภาษณ์ลงในเว็บไซต์ของ ททท. (www.tourismthailand.org/tourismawards) เพื่อประกาศเกียรติคุณ รวมถึงเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร ที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมี พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติมัคคุเทศก์ดีเด่น (Tourist Guide Awards) ครั้งที่ 7 เพื่อประกาศเกียรติคุณมัคคุเทศก์ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยใช้ความรู้ความสามารถ คุณธรรม และจรรยาบรรณ สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 39 ท่านจากทั่วประเทศ

ในปีนี้คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนามัคคุเทศก์ในเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ บทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ และเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ท่านอื่น ให้การบริการของมัคคุเทศก์ของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เตรียมความพร้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้

แสดงผล 15 ครั้ง