ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพรขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวงาน “เกษตรแฟร์ ของดีชุมพร” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร มีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร  และจังหวัดระนอง  ขอเชิญเที่ยวงาน  “เกษตรแฟร์  ของดีชุมพร”  เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ในจังหวัดชุมพรและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมพรกันมากขึ้น   และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนร่วมจัดงาน  “เกษตรแฟร์  ของดีชุมพร”   ครั้งที่  3  ประจำปี  2556  ระหว่างวันที่  23 – 31  สิงหาคม  2556  ณ บริเวณสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร  สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวชุมพร  เนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีจังหวัดชุมพรจะมีผลผลิตทางการเกษตรออกมาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผลไม้  เช่น  กล้วยเล็บมือนาง  ทุเรียน  สับปะรด  เงาะ  มังคุด  และยังมีผลไม้แปรรูป  ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  มากมาย  อาทิ  การประกวดรถขบวนแห่ผลิตผล  การแข่งขันชูชกกินผลไม้  การประกวดพืชผล  นิทรรศการด้านการเกษตรให้ความรู้แก่เกษตรจากส่วนราชการ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรทุกวัน  การแสดงของศิลปินนักร้อง ฯลฯ

ททท.สำนักงานชุมพร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว  ผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวประตูภาคใต้  เที่ยวงาน “เกษตรแฟร์ ของดีชุมพร”  ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 23 – 31 สิงหาคม  2556  ณ บริเวณสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์  จังหวัดชุมพร  โทร 077 511330 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร  และจังหวัดระนอง ได้ที่ การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานชุมพร   โทร 077 501831  /  077 502775-6

แสดงผล 25 ครั้ง