ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สีสันวิถีไทย” เพื่อเผยแพร่ความงดงามของเอกลักษณ์และอนุรักษ์คุณค่าของวิถีชีวิตความเป็นไทย

วันนี้ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖) ณ สำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายประกิตติ์  พิริยะเกียรติ  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สีสันวิถีไทย" (Colorful Thai Life) ซึ่ง ททท. ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ภาพความงดงามของเอกลักษณ์ความเป็นไทยในหลากหลายแง่มุม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์วิถีแห่งความเป็นไทย   และสามารถนำภาพถ่ายมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ ททท.

ทั้งนี้ ได้เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖ มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด จำนวน  ๑,๙๒๘  ภาพ   นับว่ามีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยจัดประกวดมา  และได้ประกาศผลการตัดสินไปเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา   โดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ททท. และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ  ประกอบด้วย นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ททท.  นายนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ นายนพดล  สันติชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ททท.  นายชคัทพล ใจน้อม หัวหน้างานภาพถ่าย  ททท.  นายขจร พีรกิจ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ  นายธัชชะ รัตนศักดิ์ กรรมการและเลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ  นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ

สำหรับผลการตัดสินรางวัลประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ สีสันวิถีไทย” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพ “นกหัสดีลิงค์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่นายชัยบรรชา ประจง  ชื่อภาพ “หนูน้อยกับหนังตะลุง”  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายสัญชัย บัวทรง  ชื่อภาพ “สีสันปอยส่างลอง”  นอกจากนี้ มีรางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัล ได้แก่  นายนาวิน  เนาวพงศ์ ชื่อภาพ “เสน่ห์บ้านโกงกาง”  นายปรัชญา ชุติภัทรสกุล  ชื่อภาพ “ประมงยามเช้า”  นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์  ชื่อภาพ “ชุ่มฉ่ำวันสงกรานต์”   นายวรรณพงษ์ สุรโรจนประจักษ์  ชื่อภาพ “สีสันแดนใต้”   นายวัชริศ ไพรหิรัญ  ชื่อภาพ “อร่ามกลางกรุง”  นายวายุ พุกโฉมงาม ชื่อภาพ “พิธีกรรม”  นายวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์   ชื่อภาพ “มนต์เสน่ห์สีสันวิถีไทย” นายสิทธิโชค เปี่ยมทองคำ  ชื่อภาพ “หนึ่งในวิถีริมคลอง”  นางสุรีย์ พึ่งฉ่ำ  ชื่อภาพ “แห่ช้างบวชนาค”  นายอรรจน์ ยอมใหญ่ ชื่อภาพ “แข่งเรือ”

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก ททท.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก ททท.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก ททท.  รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได้รับเงินสดรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตรจาก ททท. 

แสดงผล 53 ครั้ง