ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาสมุทรสาครสู่อาเซียน

นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาสมุทรสาครสู่อาเซียน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งชาวไทยพื้นถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายรามัญ และชาวไทยทรงดำ โดยแต่ละชาติพันธุ์มีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต จังหวัดสมุทรสาครจึงจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาสมุทรสาครสู่อาเซียนขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของจังหวัด ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรม 4 ชาติพันธุ์ (ไทย จีน มอญ และไทยทรงดำ) ละครพันท้ายนรสิงห์ การละเล่นทะแยมอญ การแสดงโขน และการแสดงทางวัฒนธรรมอื่นๆ รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 4 ภูมิภาค มากกว่า 100 บูธ กิจกรรมการสาธิตอาชีพของผู้ประกอบการ OTOP นิทรรศการและคลินิก OTOP งานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนชุมชนและท้องถิ่นในการรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแล้วยังมีการจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตและสินค้าทางวัฒนธรรมของทั้ง 4 ชาติพันธุ์ เพื่อให้ลูกหลานชาวสมุทรสาครได้เรียนรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ของตนเองและคนในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เกิดการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามรวมไปถึงรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเรามากขึ้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำองค์จำลองพระพุทธรูปจาก 9 วัดเด่นดังในจังหวัดให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้กราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งชมนิทรรศการพันท้ายนรสิงห์และนิทรรศการท่าฉลอมสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1325 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th

แสดงผล 29 ครั้ง