ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

อนุสาร อ.ส.ท. จัด โครงการอบรมนักเขียนและช่างภาพสารคดีท่องเที่ยว

อนุสาร อ.ส.ท. จัดโครงการอบรมนักเขียนและช่างภาพสารคดีท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจในการถ่ายภาพและการเขียนเชิงสารคดีท่องเที่ยว ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง จัดอบรมโดยทีมช่างภาพนักเขียนอนุสาร อ.ส.ท.และผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน เช่น ธีรภาพ โลหิตกุล  นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว  นภดล กันบัว  เกรียงไกร ไวยกิจ และอดุล ตัณฑโกศัย  เป็นต้น โครงการได้เปิดรับสมัคร ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวและหลักสูตรช่างภาพสารคดีท่องเที่ยว โดยมีกำหนดการอบรม คือ

ภาคทฤษฏี ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม อมารี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร (หรือเทียบเท่า)

-  ภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี

-  ประชุมสรุปผลงาน ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม อมารี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร (หรือเทียบเท่า)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการอบรม  บุคคลทั่วไป ๘,๘๐๐ บาท และ สมาชิกอนุสาร อ.ส.ท. (หรือครอบครัว) ท่านละ ๗,๖๐๐ บาท

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาดวารสาร ททท. โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๐๑๑-๑๕ โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๘๒๙๑ หรือ อีเมล member_ost@tat.or.th

แสดงผล 7 ครั้ง