ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ดร.สุญาณี  เวสสบุตร รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่าใน ระหว่างวันที่  31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2556 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้จัดให้มีงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิม  พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด และเฉลิมฉลองวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกซึ่งตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี  ในฐานะประเทศภาคีอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ อนุสัญญาแรมซาร์ ซึ่งเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้เงื่อนไขการจัดการในแต่ละประเทศนั้น ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ

ทั้งนี้ "พื้นที่ชุ่มน้ำ" คือระบบนิเวศที่ปกคลุมด้วยพื้นน้ำบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างถาวรหรือในช่วงเวลาหนึ่ง จึงมีลักษณะก้ำกึ่งกันระหว่างระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ำ หรือรอยต่อระหว่างระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ำ เช่น ป่าชายเลน ป่าพรุ ที่มีน้ำขังอยู่ชั่วคราวหรือเป็นระยะ ๆ นอกจากนั้น พื้นที่ชุ่มน้ำยังรวมถึงพื้นที่ๆ เป็นแหล่งน้ำจืด พื้นที่ชายฝั่ง และในทะเล โดยที่ความลึกของระดับน้ำไม่เกิน 6 เมตร เมื่อน้ำลงต่ำสุด  พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งพืชและสัตว์นานาชนิด อีกทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ลดการพังทลายหน้าดิน ควบคุมการไหลเวียนของน้ำไปยังแหล่งน้ำใต้ดินและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติอีกด้วย

สวนพฤกษศาสตร์ระยองตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำผืนสุดท้ายของภาคตะวันออกของเมืองไทย  จึงได้จัดให้มีงานนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำอันเป็นที่มาของเศรษฐกิจชุมชนให้คงอยู่สืบไป      ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับสถาบันพระมหาชนก และนิทรรศการทางวิชาการจากหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พบกับกิจกรรมวิชาการที่ให้ความรู้ถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำและแนวทางอนุรักษ์  การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมกับชุมชนคนรอบบึง   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่จะได้ทั้งความรู้คู่กับความเพลิดเพลิน อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออก การประกวดวาดภาพธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ การประกวดจัดสวนถาด การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การจัดแสดงตู้ปลาและพรรณไม้น้ำ การแข่งขันตกปลาชะโด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาอื่นๆ เพื่อเชื่อมความสามัคคี   เพลิดเพลินกับการนั่งเรือชมธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ เลือกซื้อพรรณไม้ และสินค้าที่ผลิตโดยชุมชน (OTOP)                  

จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทรศัพท์ 038-638880-1 และ 038-638981

แสดงผล 6 ครั้ง